საკრებულოს წევრები

აკაკი დარჯანია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ნინო ბაკურაძე

დაბადების თარიღი: 23.03.1963

 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

ტელეფონი: 0493278703

 

ელ.ფოსტა: nino bakuraze@yahoo.com

 

კურსები და ტრენინგები:

200 8წ -საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი„საგრანტო პროექტების მომზადება";

2009 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent'' - მენეჯმენტი I- IIდონე

2010 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent''- პროფესიულიორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა.

2010 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent'' სკოლის მენეჯმენტი,,experential learning cycle Team Building Change Management Curriculumdevelopment Negotiation and cooperation Communication ConflictManagement Staff Perormance Evaluation Business

2010 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent'' - მენეჯმენტი III დონე

2011 წ - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი -სტრატეგიული დაგეგმვა და პროექტების მართვა

2011 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,GIZ'- სკოლის მენენჯმენტიპროფესიულ პედაგოგიკაში

2013 წ - Georgia EUVET-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია -ადამიანური რესურსებისმართვა.

2013 წ - Georgia EUVET-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია -პროექტების დაგეგმვა დამართვა.

2015 წ - TUV SUO მრეწველობის მომსახურეობა Gmbh ,, შიდა აუდიტის ხარისხის მართვისსისტემა.''

2015წ - ესტონეთის ფონდი,, innove''- ხანგრძლივი ურთიერთობა და მეგობრობაპარტნიორებს შორის.

2016წ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,GIZ''-სწრაფვა სრულყოფისაკენ.

2016 წ - პროფესიული განათლების მენეჯერების ძირითადი კომპენტეციები

2016 წ - ესტონეთის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და უწყვეტი სწავლებისსტრატეგია

2016 წ - სწავლების შედეგების განვითარება და შეფასება.

2017 წ - ოფიცერთა შემადგენლობისთვის ტრენინგ - კურსის ჩატარებისას გამოჩენილიმხარდაჭერა.

სამუშაო გამოცდილება:

2011წ - სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ფაზისი" დირექტორი

2007 - 2010წ - ქ. ფოთის პროფესიული სწავლების ცენტრის დირექტორი

2000 - 2007წ - ქ. ფოთის პროფესიული ლიცეუმის დირექტორისმოადგილე სასწავლო-საწარმოო დარგში

1991 - 2000წ - ქ. ფოთის №12 პროფესიული ტექნიკურისასწავლებელი, საწარმოო სწავლების ოსტატი

1988 - 1991წ - ქ. ფოთის №12 პროფესიული ტექნიკური სასწავლებელი,კადრების უფროსი ინსპექტორი

1986 - 1988წ - ქ. ფოთი, საოკეანო თევზჭერის სამმართველო, ტექნოლოგი

1984 - 1986წ - ქ. ფოთი, გემთმშენებელ-გემთშემკეთებელი ქარხანა

1982 - 1983წ - ქ. ფოთი, საოკეანო თევზჭერის სამმართველო

1980 - 1981წ - ქ. სოხუმი, სკოლა-ინტერნატი

განხორციელებული პროექტები:

2010-2011 წ - განათლება დემოკრატიისათვის "CIDA"- მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსებისგანხორციელება დევნილი,სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადიჯგუფებისათვის

2010-2011წ - ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო "NRC"- "- მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსების განხორციელება დევნილი, სოციალურად დაუცველი და სხვამოწყვლადი ჯგუფებისათვის

2011-2012 წ - გაეროს განვითარების პროგრამა - მოკლევადიანი ტრენინგ- კურსებისმიწოდება სამშენებლო მიმართულებით მოსახლეობის ფართოსპექტრისათვის.

2011-2012 წ - ბიზნეს-საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო პროგრამა - მოკლევადიანიტრენინგ- კურსების მიწოდება, კონსულტაციების გაწევა დამწყებიმეწარმეებისათვის.

2013-2018 წ - გაეროს განვითარების პროგრამა ''გენდერული თანასწორობა'' - მოკლევადიანი ტრენინგ - კურსების მიწოდებაქალებისათვის.

2017-2018 წ - ,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს პროფესიულიგანათლების პროექტის პროფესიული განათლება ეკონომიკისგანვითარების საგრანტო პროექტი - ,,ინოვაციები მეთევზეობისინდუსტრიაში''

2017-2018 წ - ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფოპროგრამა. - მოკლევადიანი ტრენინგ კურსების მიწოდება სამუშაოსმაძიებელთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში დარეგისტრირებულიპირებისათვის.

2017-2018 წ - "სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" პროგრამა .ენები- ქართული (მშობლიური)- რუსული (კარგად)- ინგლისური (საშუალოდ) 

ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს