მერის ბრძანება

ინფორმაცია მერის ბრძანების შესახებ

 

უძრავი ნივთების (საკადასტრო კოდი: N 04.01.03.873, N 04.01.03.874, N 04.01.03.876 ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებასთან და "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკრეტული ფუნქციური ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ "  თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2014 წლის 20 იანვრის N 2/3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 აპრილის ბრძანება N 04/423