მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტები და სხდომათა ოქმები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N1

 

,,ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგიონალურ სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით'' ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 დეკემბრის №978 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე