მერიის სამსახურები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული  სამსახური (შემდგომ - სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.


სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური (შემდგომ სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ მერია) სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან; მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმიანობის სამართლებრივ მომსახურებას; ადამიანური რესურსების მართვას; მუნიციპალიტეტის ორგანოების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას;

სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.

სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12.

 

სამსახურის დებულება:

 

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

 

 

ინგა მასხულია

დაბადების თარიღი: 01.01. 1967

დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონი: (0493) 22 13 79

ელ.ფოსტა: inga.maskhulia@poti.gov.ge


განათლება:

1984 – 1995 წწ  საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე

 

სამუშაო გამოცდილება:

2002  – 2007 წწ იურიდიული ფაკულტეტის მასწავლებელი, კადრების განყოფილების უფროსი, თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ფოთის ფილიალი.

 

ფლობს ქარეთულ, ინგლისურ და ფრანგულ  ენებს.

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.


II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:


ზაზა ზარანდია