მერიის სამსახურები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორგის სამსახური   (შემდგომ - სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:


სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის გა უმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას

სამსახური ფუნქციურად დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში, ანგარიშვალდებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის (შემდგომ - მერი) წინაშე.

სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.

სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12.


სამსახურის დებულება

 

 

პირველი რანგის (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი


 

ჯონი გურგენაძე

 

დაბადების თარიღი: 01.12.1977.

დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული


განათლება:

1995 - 2000  წწ.  საქართველოს ნიკო მუსხელიშვილის  სახელობის უნივერსიტეტი;


სამუშაო გამოცდილება:

1999 - 2004 წწ  ქ.ფოთის მერია- მერის თანაშემწე;

2004 წ. საპატრულო პოლიცია- საპატრულოს უფროსი;

2005 წ. შ.პ.ს „ბრიზი"-  დირექტორი;

2010 - 2014 წწ.  ქ.ფოთის მერია- ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

2011 - 2013 წწ.  ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მალთაყვის უბნის რწმუნებული;

2014 წ.  ქ.ფოთის მერია- მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი.


ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ  ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ერთი  შვილი.