მერიის სამსახურები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომ - სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:


სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომ სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ მერია) სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პროექტის  მომზადებას,   მუნიციპალური  პროგრამების  საფინანსო  გაანგარიშება-დასაბუთებას,   მიღებული  ბიუჯეტის შესრულებას,  საბიუჯეტო  სახსრების  მიზნობრივ,  მიზანშეწონილ  და  ეფექტიან  გამოყენებას  და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ   ანგარიშგებას,    მუნიციპალიტეტის    ორგანოებისა   და   მერიის  სამსახურების   საქმიანობის   საბუღალტრო   მომსახურებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვასა და განკარგვასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადებას.

სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.

სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12

 

 

სამსახურის დებულება


 

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

ვაკანსია


II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე


ვასილ თოდუა