მერიის სამსახურები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური (შემდგომ - სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (შემდგომ - მუნიციპალიტეტი) დაქვემდებარებაში არსებული კულტურის, განათლების, კულტურული მემკვიდრეობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების განვითარების კონცეფციებისა და პროგრამების მომზადებას, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების მართვას, შესაბამისი დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის საჭირო პირობების შექმნას.

სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი

სამსახურის მისამართია:ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, ჭანტურიას ქუჩა №3

 

 

სამსახურის დებულება


 

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი არჩილ მელიქია


II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

თენგიზი შონია (მოვალეობის შემსრულებელი)