მერიის სამსახურები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური (შემდგომ - სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური (შემდგომ _ სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ _ მერია) სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გადაწყვეტას.

სამსახური ფუნქციურად დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში, ანგარიშვალდებულია   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და  მერის (შემდგომ - მერი) წინაშე .

სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.

სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, ჭანტურიას ქუჩა №3.

 


სამსახურის დებულება

 

 

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზურაბ ჯამბურია

კახაბერ მაშავა  (მოვალეობის შემსრულებელი)II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

კახაბერ მაშავა