მერიის სამსახურთა განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
ინსპექტირების განყოფილება
შიდა აუდიტის განყოფილება
მონიტორინგის განყოფილება
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
შესყიდვების განყოფილება
საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება
საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება
ქონების მართვის განყოფილება
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება
სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება
დევნილთა განყოფილება
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
განათლების განყოფილება
სპორტის განყოფილება
ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილება
მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების განყოფილება
ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილება
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილება
ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილება
ტრანსპორტის განყოფილება
მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილება
საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული.

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების უფროსი: გუკა გუჯაბიძე

 

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

1.       დოდო აბაკელია

2.     ნათია ბერაია


საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

1.       მარინა ქირია

2.       მარინა ჯანელიძე

3.       მიმოზა ადამია


საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

ეკატერინე ბერაია