მერიის სამსახურთა განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
ინსპექტირების განყოფილება
შიდა აუდიტის განყოფილება
მონიტორინგის განყოფილება
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
შესყიდვების განყოფილება
საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება
საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება
ქონების მართვის განყოფილება
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება
სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება
დევნილთა განყოფილება
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
განათლების განყოფილება
სპორტის განყოფილება
ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილება
მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების განყოფილება
ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილება
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილება
ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილება
ტრანსპორტის განყოფილება
მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილება
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის  განყოფილების უფროსი: გენადი კაჩაროვსკი

 

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

1.       ელისო ცხადაია

2.       გიაზ დანელია

3.       ბესარიონ პატარაია

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის  განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

1.       ლაშა ტურავა

2.       ალექსანდრე შონია