მერიის სამსახურთა განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
შესყიდვების განყოფილება
ინსპექტირების განყოფილება
შიდა აუდიტის განყოფილება
მონიტორინგის განყოფილება
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების განყოფილება
ქონების მართვის განყოფილება
საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება
საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება
სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება
დევნილთა განყოფილება
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
განათლების განყოფილება
სპორტის განყოფილება
ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილება
მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების განყოფილება
ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილება
შრომითი უსაფრთხოებისა და სახანძრო წესების დაცვის ზედამხედველობის განყოფილება
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილება
ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილება
ტრანსპორტის განყოფილება
ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული.

ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილების უფროსი: ნუგზარ ალანია

 

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი:

1.       ლევან ჭედია

2.       თემურ ოდიშარია

 

ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი:

ემზარ კუპრაძე