კონკურსის ჩატარების წესი

 ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი განისაძღვრება საჯარო სამსახურის შეახებ კანონით და საქართველოს მთავრობის N204 დადგენილებით.