მიღებული გრანტები

ინფორმაცია მიღებული გრანტების შესახებ

 

 

ქალაქ ფოთისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებისათვის გრანტის მიღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ