ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ