საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა