საკრებულოს აპარატის განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
საოქმო - საარქივო განყოფილება
საორგანიზაციო განყოფილება
საქმისწარმოების განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

1. თეონა ახალაია - განყოფილების უფროსი

 

2. სალომე დგებუაძე - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი