საკრებულოს აპარატის განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
საოქმო - საარქივო განყოფილება
საორგანიზაციო განყოფილება
იურიდიული განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

1. ნანა ხოშტარია - განყოფილების უფროსი

 

2. ნინო ჯოლოგუა - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3. მაკა ჩიხლაძე - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი