საკრებულოს აპარატის განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
საოქმო - საარქივო განყოფილება
საორგანიზაციო განყოფილება
მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

 

1. რუსუდან ხარბედია - განყოფილების უფროსი

 

2. თამარ გუგუშვილი - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3. ვლადიმერ კირვალიძე - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4. მაია კუპრეიშვილი  - განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი)