საკრებულოს აპარატის განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
საოქმო - საარქივო განყოფილება
საორგანიზაციო განყოფილება
საოქმო - საარქივო განყოფილება

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული

1. ირმა რურუა - განყოფილების უფროსი

 

2. ლუარა ოჩიგავა - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3. ხათუნა ხასაია - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი