საკრებულოს აპარატის განყოფილებები

საქმისწარმოების განყოფილება
იურიდიული განყოფილება
მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
საოქმო - საარქივო განყოფილება
საორგანიზაციო განყოფილება
საორგანიზაციო განყოფილება

1. დარეჯან ალასანია - განყოფილების უფროსი

 

2. ლიკო ქავთარაძე - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3. თამარ რობაქიძე - განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი