პრიორიტეტების დოკუმენტი

ინფორმაცია ბიუჯეტის პრიორიტეტების შესახებ


2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი