სიახლეები

კომისიები

თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ მოთხოვნის განხილვის საფუძველია დაინტერესებული პირის მიერ წერილობითი განცხადების წარდგენა კომისიაში.

გადაწყვეტილებას მიწის ნაკვეთის აღიარებასთან დაკავშირებით იღებს თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია.

დაინტერესებულმა პირმა შესაძლოა განცხადება წარუდგინოს კომისიას  სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მომართვის საფუძველზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, აზომვითი ნახაზი, სამკვიდრო მოწმობა ( მიწის ნაკვეთის მფლობელის გარდაცვალების შემთხვევაში)მოწმეების დასტური/სანოტარო აქტი.

 

პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია ადგენს პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების ან/და კონკრეტულ დღეს ყოფნის ფაქტს და გასცემს შესაბამის ცნობას, რითაც შესაძლებელია დადგინდეს ერთ-ერთი ან შემდეგი რამდენიმე გარემოება:

ა) 1975 წლის 31 მარტამდე დაბადებული პირი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა ჯამში არანაკლებ 5 წლის განმავლობაში, 1993 წლის 31 მარტისთვის იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და რომელსაც არ მიუღია სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა;

ბ) 1975 წლის 31 მარტის შემდეგ დაბადებული პირი, რომელიც 1993 წლის 31 მარტისთვის ცხოვრობდა საქართველოში და რომელსაც არ მიუღია სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა;

გ) საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული პირი, რომელმაც 1991 წლის 21 დეკემბრის შემდეგ დატოვა საქართველოს ტერიტორია, ამდენად, ვერ აკმაყოფილებს ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მოთხოვნებს, და რომელსაც არ მიუღია სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა.

პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დადგენის საკითხის განხილვას კომისია იწყებს დაინტერესებული პირის განცხადების ან სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (შემდგომ – სააგენტო) უფლებამოსილი პირის მიმართვის საფუძველზე.

განცხადებას/მიმართვას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები, ასეთის ფლობის/არსებობის შემთხვევაში:

ა) პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) პირის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის დასახლებაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტს.

დაინტერესებული პირის განცხადებაში/მიმართვაში უნდა აღინიშნოს მუნიციპალიტეტი ან/და მუნიციპალიტეტის დასახლება, რომელშიც დაინტერესებული პირი ცხოვრობდა (იმყოფებოდა). აღნიშნულ ინფორმაციაში ცხოვრების (ყოფნის) თარიღ(ებ)ი უნდა მიეთითოს, შეძლებისდაგვარად ზუსტად.

გადაწყვეტილებისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ერთ-ერთი ან რამდენიმე შემდეგი მტკიცებულება:

ა) ადმინისტრაციული ორგანოს, ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია;

ბ) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტს;

გ) არანაკლებ 2 მოწმის ახსნა-განმარტება;

დ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება, ამ წარმომადგენლის არსებობის შემთხვევაში;

ე) სხვა მტკიცებულებები, რომლებითაც შესაძლებელია დასტურდებოდეს საკითხის გადაწყვეტისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებები.

კომისია გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი განცხადების/მიმართვის წარდგენიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა.

ცნობა გადაეცემა უშუალოდ დაინტერესებულ პირს ან მის წარმომადგენელს, რომელსაც შესაბამისი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ან დაინტერესებული პირის კანონიერ წარმომადგენელს, აგრეთვე, სააგენტოს უფლებამოსილ პირს, როდესაც ფაქტის დადგენის ინიციატორია სააგენტო.

ცნობა, კომისიის განკარგულებისა და კომისიის სხდომის ოქმის ასლთან ერთად, ელექტრონული ფორმით დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მისი გამოცემიდან 2 სამუშაო დღისა, ეგზავნება სააგენტოს.

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

izmir escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
betexper betexper vdcasino
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
BahsineBahsine girişBahsine girişBahsine
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
Translate »
Skip to content