სიახლეები

კულტურისა და სპორტის სამსახური

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული  ხელმძღვანელი

ზურაბ ტიბუა

დაბადების თარიღი: 30.11.1962
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
ტელეფონი: (0493) 22 20 54; 22 10 54; 22 05 08
ელ.ფოსტა:  zurab.tibua@poti.gov.ge
                       cempsypoti@gmail.com

 

 

განათლება

1999 – 2003 წწ – სოხუმის აკადემიკოს ი. ვეკუას სახელობის უნივერსიტეტი,   იურიდიული ფაკულტეტი;

1980 – 1984 წწ – საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტში,  ფიზ-აღზრდის ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება

01.06.2022 წლიდან დღემდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და  სპორტის სამსახურის უფროსი;

01.01.2021-01.06.2022 წწ – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის უფროსი;

03.2005 – 07.2014 წწ –  თვითმმართველი ქ. ფოთის მერიის სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი;

11.2004 – 05.2006 წწ – ქალაქ ფოთის საკრებულოს წევრი;

11.1998 – 10.2002 წწ – ქალაქ ფოთის  საკრებულო, სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

09.1986 – 05.1993 წწ – ფიზკულტურის მასწავლებელი,ქალაქ ფოთის მე-5 და მე-12  საშუალო სკოლა;

ტრენინგები და სხვა მიღწევები

09.2014-09.2014 წწ – მსოფლიო საერთაშორისო კრივის ასოციაცია ,,AIBA”,  APB/WSB სასერტიფიკატო კურსი;

10.2012-11.2012 წწ – მსოფლიო საერთაშორისო კრივის ასოციაცია ,,AIBA”,  APB/WSB მსაჯთა სემინარი;

02.2010-02.2010 წწ – მსოფლიო საერთაშორისო კრივის ასოციაცია ,,AIBA”, 02.2010-02.2010 მსაჯთა პირველი ინსტრუქტორთა კურსი;

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ  ენებს.

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის  სამსახური (შემდგომ – სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ – მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მატერიალური და მოძრავი ძეგლების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, რელიგიურ, მხატვრულ თუ სხვა კულტურულ ღირებულებათა შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციისათვის ხელშეწყობას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის კოორდინაციას, თეატრის, კინოს, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი და ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელშეწყობას;
 • საბიბლიოთეკო სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას, ხელსაყრელი პირობების შექმნას შემოქმედებითი განვითარებისათვის;
 • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მუნიციპალური პროგრამების მომზადებასა და მისი განხორციელების კოორდინაციას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული, მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვას და მათი განხორციელების კოორდინაციას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის წინადადებების მომზადებას;
 • მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ზედამხედველობას;
 • კულტურული, სამეცნიერო და სხვა ღონისძიებების მოწყობის მხარდაჭერას;
 • სპორტის სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი პოლიტიკის განხორციელებას;
 • სპორტული დაწესებულებების შექმნისა და ლიკვიდაციის შესახებ წინადადებების მომზადებას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული სპორტული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის შესაბამის სამუშაოების დაგეგმვას და მათი განხორციელების კოორდინაციას;
 • სპორტის და განათლების სფეროში მუნიციპალური პროგრამების მომზადებასა და მისი განხორციელების კოორდინაციას;
 • ახალი სასწავლო წლისათვის და ზამთრის სეზონისათვის შესაბამის სამუშაოთა მომზადების ორგანიზებასა და კოორდინაციას;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად სასპორტო განათლების კოორდინაციას;
 • საბავშვო და ახალგაზრდული, სპორტული და სხვა ღონისძიებების მოწყობის მხარდაჭერას;
 • პროფესიული სპორტის დარგების განვითარების ხელშეწყობას, კანონის შესაბამისად სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მათი საქმიანობის კოორდინაცია-ხელშეწყობას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ საზოგადოებებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას;
 • ახალგაზრდა სპორტსმენთა მხარდაჭერას, შესაბამისი გარემოს შექმნას და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციას;
 • ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წინადადებებისა და მუნიციპალურ პროგრამათა მომზადებას;
 • ახალგაზრდობის პრობლემების შესწავლას, წინადადებათა შემუშავებას არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების, თანამდებობის პირების ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას;
 • ახალგაზრდობის კულტურული, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი ღონისძიებების მოწყობას, ახალგაზრდების დასვენებას ახალგაზრდულ ბანაკებში და ლაშქრობებში;
 • ახალგაზრდობის კულტურული, ინტელექტუალურ-შემეცნებით განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და დოკუმენტაციების მომზადებას;
 • შესაბამისი პროფილის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და თანამშრომლობის განმტკიცებას.
 • განათლების სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი  პოლიტიკის განხორციელებას; ც) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული სასკოლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი განათლების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვას და მათი განხორციელების კოორდინაციას;
 • შესაბამისი პროფილის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და თანამშრომლობის განმტკიცებას;
 • უზრუნველყოფს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურის, განათლებისა და სპორტის სფეროს მიკუთვნებული იურიდიული პირების ზედამხედველობასა და საქმიანობის კოორდინაციას.
 • სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი;
 • სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, წმინდა ნინოს ქუჩა №4.

სამსახურის დებულება


სამსახურის უფროსის მოადგილე

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელის მოადგილე (1)

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის (1)

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების მესამე კატეგორიის (1)

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3)

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
ankara evden eve nakliyat
deneme bonusu veren siteler
pendik escort kurtköy escort
gaziantep escort
casibom
bahis siteleri
konya escort marmaris escort
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
Depolama
ataşehir escort istanbul escort
casibom giriş
istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
ekrem abi telegram
deneme bonusu veren siteler
Fapjunk.com
sfxescort.com
Translate »
Skip to content