სიახლეები

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვასილ თოდუა

დაბადების თარიღი: 24.03.1955
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
ტელეფონი: 0493 22 04 06
ლ.ფოსტა vasil.todua@poti.gov.ge

 

 

განათლება

09.1972 – 07.1977 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ფულის მიმოქცევა და კრედიტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

2022 წლის ივნისიდან დღემდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი;

2019-2022 წწ – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და ქონების სამსახურის უფროსი;

2018 წლის იანვრიდან- 2018 წლის მარტამდე- ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და ქონების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

2018  წლის იანვრიდან  – 2019 წლის მარტამდე – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2014 წლის აგვისტოდან- 2018 წლის მარტამდე – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი;

2014 წლის იანვრიდან- 2014 წლის აგვისტომდე – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის  მერის მოვალეობის შემსრულებელი;

2013 წლის იანვარი – 2014 წლის იანვრამდე  – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის  მერის მოადგილე;

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების  სამსახური (შემდგომ – სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ – მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 • ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად საჭირო სამუშაოების ორგანიზებას;
 • მუნიციპალური პროგრამების პროექტების საფინანსო გაანგარიშებასა და დასაბუთებას;
 • მერიის სამსახურებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების წლიური ხარჯთაღრიცხვის პროექტების შესახებ წინადადებების შემუშავებას;
 • საჭირო ინფორმაციის დამუშავებასა და წინადადებების მომზადებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ კაპიტალური, სპეციალური და მიზნობრივი ტრანსფერების გასაანგარიშებლად;
 • ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ხარჯვაზე კონტროლს;
 • მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენას;
 • წინადადებების და რეკომენდაციების შემუშავებას, მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებისა და ხარჯვის კონტროლს;
 • დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე მერიაში შემოსულ შენიშვნებსა და წინადადებებზე;
 • საკრებულოს მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ბიუჯეტის პროექტის რედაქტირებას;
 • ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერას კვარტალებისა და თვეების მიხედვით;
 • საფინანსო ზედამხედველობას მიღებული ბიუჯეტის შესრულებაზე;
 • ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებასა და   გაანალიზებას, შესაბამისი წინადადების, დასკვნებისა და   რეკომენდაციების შემუშავებას;
  წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და   მოსაკრებლების შემოღებისა და გაუქმების, მათი განაკვეთების   განსაზღვრის შესახებ;
 • ადგილობრივი მოსაკრებლების აღრიცხვას;
 • ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის, ეკონომიკური მიზანშეწონილობისა და ეფექტიანობის ანალიზს, შესაბამისი წინადადების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;
 • მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას ბიუჯეტის შესრულების შესახებ;
 • ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯების გაწევას, შესაბამისი ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას, საბუღალტრო აღრიცხვას;
 • შესყიდვების გეგმით განსაზღვრული მუნიციპალური შესყიდვების განხორციელებას მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად;
 • შესყიდვებთან დაკავშირებული ყველა სახის ორგანიზაციული და პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელებას;
 • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადებას და წარდგენას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში კანონით დადგენილ ვადებში;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
 • სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.
 • სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12

სამსახურის დებულება

 


სამსახურის უფროსის მოადგილე

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელის მოადგილე (2)

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და სახაზინო კონტროლის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული
საბიუჯეტო დაგეგმვისა და სახაზინო კონტროლის  განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
საბიუჯეტო დაგეგმვისა და სახაზინო კონტროლის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3)

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და სახაზინო კონტროლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

 

შესყიდვების განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული
შესყიდვების  განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
შესყიდვების განყოფილების პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3)

შესყიდვების განყოფილების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

შესყიდვების განყოფილების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

 

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული
საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2)

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3)

 

მატერიალურ ტექნიკური - უზრუნველყოფის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული
მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2)

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
istanbul escort
ekrem abi telegram
Translate »
Skip to content