სიახლეები

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

პირველი რანგის (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ჯონი გურგენაძე

დაბადების თარიღი: 01.12.1977
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
ტელეფონი: 599872225
ელ.ფოსტა: joni.gurgenadze@poti.gov.ge
auditipoti@gmail.com

 

 

განათლება

1995 – 2000  წწ –  საქართველოს ნიკო მუსხელიშვილის  სახელობის უნივერსიტეტი;

სამუშაო გამოცდილება

1999 – 2004 წწ – მერის თანაშემწე, ქალაქ ფოთის მთავრობა;

2004 წ – შსს საპატრულო პოლიცია,ფოთის საპატრულოს უფროსი;

2005 წ – შ.პ.ს „ბრიზის” დირექტორი;

2010 – 2011 წწ – ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

2011 – 2013 წწ – ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მალთაყვის უბნის რწმუნებული;

2014 წ –  ქ.ფოთის  მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი;

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ  ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ორი  შვილი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური (შემდგომ – სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ – მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

ა)მუნიციპალიტეტის ორგანოების წინაშე არსებული რისკების მართვის ხარისხის შეფასებას;
შიდა აუდიტორული შემოწმების განხორციელებას მუნიციპალიტეტის ორგანოებში და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში;
გ) ობიექტების საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავებას;
დ) ობიექტებში ადამიანური, მატერიალური და სხვა რესურსების გამოყენების მართვის სფეროში განხორციელებული საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების მიზანშეწონილობის შესწავლას, ანალიზსა და შეფასებას;
ე) შიდა აუდიტის წლიური და სტრატეგიული გეგმის შემუშავებასა და საანგარიშო წლის დაწყებამდე, მერისთვის დასამტკიცებლად წარდგენას;
ვ) დამტკიცებული წლიური და სტრატეგიული გეგმის წარდგენას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის ცენტრში;
ზ) სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი შესრულების მონიტორინგსა და კონტროლს;
თ) ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის შეფასებას;
ი) შიდა აუდიტის ობიექტებში ასიგნებების განაწილებისა და ხარჯვის კანონიერების, მიზნობრივი განკარგვის, მატერიალური ფასეულობების და სხვა საშუალებათა რაციონალური გამოყენების შესწავლას, ანალიზს, შეფასებასა და შესაძლო დარღვევების, ხარვეზებისა და რისკების განსაზღვრის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავებას;
კ) ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შემოწმებას, საქართველოს კანონმდებლობასთან და მოქმედ სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
ლ) შიდა აუდიტის ობიექტების მიერ საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების, ვალდებულებების აღების, შესყიდვების პროცედურის განხორციელების, ხელშეკრულების გაფორმების, გადახდების განხორციელების შესწავლასა და შეფასებას;
მ) ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის თვითმმართველობის მიზნებთან თანხვედრისა და http://www.matsne.gov.ge 01026002035111016517შესაბამისობის ანალიზს, მათი ეფექტურობის ამაღლების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავებას;
ნ) შიდა აუდიტის ობიექტების აქტივების, სხვა რესურსებისა და ინფორმაციის ადეკვატურად დაცულობის შეფასებას;
ო) შიდა აუდიტის ობიექტების საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან არსებულ წესებთან დამარეგულირებელ აქტებთან შესაბამისობის შეფასებას; კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვასა და შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას, მოსალოდნელი დარღვევების ან/და ხარვეზების ანალიზსა და მათ პრევენციას; მერისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენას; პ)მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას,საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას;
ჟ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადეკვატურობისა და სისტემის უსაფრთხოების დაცულობის შემოწმებასა და შეფასებას, სისტემის კონფიდენციალურობის, მთლიანობის და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; რ) მერის დავალებების შესრულებას;
ს) შიდა აუდიტის სამსახური უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში ჩაატაროს არაგეგმიური შიდა აუდიტორული შემოწმება ობიექტის წინასწარი ინფორმირების გარეშე; ტ)შემუშავებულ და გაცემულ რეკომენდაციათა დროული და შესაბამისი შესრულების მონიტორინგსა და კონტროლს;
უ) უზრუნველყოფს ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის მონიტორინგს, სისტემის გასაუმჯობესებლად იღებს შესაბამის ზომებს შიდა აუდიტორების რეკომენდაციებსა და სხვა შეფასებებზე დაყრდნობით;
ფ) ახორციელებს ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის მდგომარეობის შედეგების შეფასებას; ქ) შიდა აუდიტის ობიექტებში დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის სამსახურებრივ კონტროლს, თანამშრომელთა მიერ მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შელახვის, სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებისა და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოვლენას, აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებული განცხადებების ან საჩივრების შესწავლასა და შესაბამის რეაგირებას;
ღ) სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და დაწესებულების მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმებისა და აღმოჩენის მიზნით სამსახური ახორციელებს ინსპექტირებას. ინსპექტირების დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს შიდა აუდიტის ობიექტების თანამშომლების სამსახურებრივი გადაცდომის შესახებ მიღებული ინფორმაცია (მათ შორის: წერილით, განცხადებით, ელ-ფოსტით, მასმედიით, თუ სხვა წყაროებით გავრცელებული ინფორმაცია); ყ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს;
შ) „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისათვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

  • სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.
  • სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12.

სამსახურის დებულება

 


შიდა აუდიტის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის  განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3)

 

ინსპექტირების განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული
ინსპექტირების  განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)
მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
ankara evden eve nakliyat
deneme bonusu veren siteler
pendik escort kurtköy escort
gaziantep escort
casibom
bahis siteleri
konya escort marmaris escort
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
Depolama
ataşehir escort istanbul escort
casibom giriş
istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
ekrem abi telegram
deneme bonusu veren siteler
Fapjunk.com
sfxescort.com
Translate »
Skip to content