სიახლეები

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მაია მაკალათია

დაბადების თარიღი: 22.03. 1974
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
ტელეფონი: 0493 22 06 38
მობილური: 591 41 75 20
ელ ფოსტა: maia.makalatia@poti.gov.ge
jandacvapoti7@gmail.com

 

განათლება

1993 – 1998 წწ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნე

ტრენინგები

2014 წ – მენეჯმენტის საფუძვლება ვანო ხუხუნაიშვილის სახ. ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი;

2015 წ – „სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზების შემუშავება, მართვა და გამოყენება”;

2013-14 წწ – საჯარო მმართველობა, დიპლომატიის აკადემია;

2013 წ – კოალიცია „დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ საპროექტო განაცხადის მომზადება, ფონდების მოძიება, პროექტის მართვა და ადვოკატირება;

2011 წ – იუსტიციის სამინისტრო აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესარჩევი კონკურსი;

2009 წ – ცენტრალული საარჩევნო კომისია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერთიფიცირება;

2004 წ – ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, ფინანსური აღრიცხვა, საგადასახადო აღრიცხვა, საგადასახადო დაბეგვრა, ბიზნესის სამართალი, მმართველობითი აღრიცხვა;

2014 წ – ფონდი „სოხუმი” – „ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის პრევენციული სტრატეგიები”;

2017 წ – „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დახმარება; თვითმმართველობის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხები”, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;

შვედეთის ოსტამარის მუნიციპალიტეტი, ტრენინგი „ადგილობრივი თვითმმართველობა”;

2016 წ – საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სერტიფიკატი;

2016 წ – ლიდერთა სკოლის სერტიფიკატი „ლიდერობის თანამედროვე ხედვა”;

2017 წ – სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი „მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში”;

2017 წ – ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის სერტიფიკატი „ნარკოდამოკიდებულების პროფილაქტიკის მხარდაჭერა საქართველოში.” ნარკომანიის პრევენციის ეროვნული ბიუროსა და ფონდი „პრაესტერნო’-ს მხარდაჭერით;

სამუშაო გამოცდილება

1992-1996 წწ – გაზეთი „ფაზისი” კორესპონდენტი;

1997-2007 წწ – ქალაქ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამმართველო, იურისტი;

2000-2003 წწ – შპს „ჯითიესი” იურისტი;

2000 წლიდან იურისტთა კავშირის წევრი;

2004 წლიდან საქართველოს პროფესონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი;

2005 წლიდან ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის წევრი;

2005 წლიდან თამბაქოს კონ ტროლის ჩარჩო კონვენციისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი;

2005 წლიდან ჯანდაცვისა და განათლების ხელშეწყობის ფონდის წევრი;

2009 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია „EURO-GEORGIA CENTRE GRUP”-ის თანადამფუძნებელი;

2011-2013 წწ –  ქალაქ ფოთის N70 ოლქის საპარლამენტო ბიურო, იურისტი;

2014 წლიდან დღემდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი;

ფლობს ქართულ , რუსულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებს.

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური (შემდგომ-სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ – მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 • ჯანმრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა,  გენდერული თანასწორობის, დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას;
 • დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა აღრიცხვას;
 • დევნილთა და იძულებით გადადგილებულ პირთა პრობლემების შესწავლას, მათ განზოგადებას, შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვასა და მათი სოციალური უფლებების დაცვას;
 • დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და მისი განხორციელების კოორდინაციას;
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური მომსახურების მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების მომზადებას და დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელებისათვის ხელშეწყობას;
 • უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას;
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა, მათთან გათანაბრებულ პირთა და შესაბამისი კატეგორიის მოქალაქეთა სააღრიცხვო-საინფორმაციო ბაზის შექმნასა და წარმოებას;
 • ვეტერანთა და მათი ოჯახის წევრთა მუნიციპალური სოციალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის მიღებას;
 • იმ პირთა აღრიცხვის ორგანიზებას, რომელთა დახმარებაც ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას;
 • ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს მიკუთვნებული იურიდიული პირების ზედამხედველობასა და საქმიანობის კოორდინაციას; მ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებას.
 • სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი;
 • სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, 26 მაისის ქუჩა №7.

სამსახურის დებულება

 

სამსახურის უფროსის მოადგილე

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეული

ხელმძღვანელის მოადგილე (1)

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეული

სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილების უფროსი (1)

III-რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

სოციალური დაცვისა და დევნილთა  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1)

სოციალური დაცვისა და დევნილთა  განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3)

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler slot siteleri
ankara evden eve nakliyat
deneme bonusu veren siteler
pendik escort kurtköy escort
gaziantep escort
casibom
bahis siteleri
konya escort marmaris escort
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
Depolama
ataşehir escort istanbul escort
casibom giriş
istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
ekrem abi telegram
deneme bonusu veren siteler
Fapjunk.com
sfxescort.com
Translate »
Skip to content