სიახლეები

საკადრო უზრუნველყოფა

დასაქმებულები წლების მიხედვით

კონკურსის შედეგები:

ვაკანსია  N 76722 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მშენებლობის ნებართვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N 76723 ალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების მესამე კატეგორიის სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 0

ვაკანსია გამოცხადდა ჩაშლილად


ვაკანსია N 76724 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის სპეციალისტი (შიდა კონკურსი);

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N 76719 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების უფროსი  (შიდა კონკურსი);

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 2

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N 76718 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 8

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 3

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N 76721 მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის  განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 7

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია N73286 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის
ტურიზმის განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 7

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 3

ვაკანსია გამოცხადდა ჩაშლილად


ვაკანსია N 73289 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის
ტურიზმის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 11

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 5

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია N73284 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 7

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 5

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია N73283 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მშენებლობის ნებართვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

ვაკანსია გამოცხადდა ჩაშლილად


ვაკანსია N73281 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების
განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 16

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 6

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია N73282 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული
განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 7

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 3

ვაკანსია გამოცხადდა ჩაშლილად


ვაკანსია N73277 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის
ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 1

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N71813 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობის ზედამხედველობის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 1

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 0

დასანიშნად წარდგენა: 0


ვაკანსია  N71804 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახური სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 2

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N71835 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N71800 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსის მოადგილე;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N71798 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N69254 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის  იურიდიული განყოფილების პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 1

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N68478 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეცაილისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 4

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 0

დასანიშნად წარდგენა: 0


ვაკანსია  N68479 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეცაილისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 5

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 0

დასანიშნად წარდგენა: 0


ვაკანსია  N68480 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ზეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 15

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 3

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N68477 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული  სამსახურის საინფორმციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 6

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 2

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია  N668476 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 7

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 2

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N68493 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 8

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 2

ვაკანსია გამოცხადდა ჩაშლილად


ვაკანსია  N68380 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 0

დასანიშნად წარდგენა: 0


ვაკანსია  N68383 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილების განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 5

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N68382 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 4

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 2

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N668381 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 5

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N68384 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 5

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N68379 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა: 13

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 2

დასანიშნად წარდგენა: 1


ვაკანსია  N66373 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სამრთლებრივი დახმარების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 10

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

გასაუბრებაზე არ გამოცხადდა კანდიდატი


ვაკანსია  N66374 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის და გარემოს დაცვის განყოფილების მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 1

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 0

დასანიშნად წარდგენა : 0


ვაკანსია  N65189 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 10

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 5

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია  N65011 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 2

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია  N65014 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია  N65009 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია  N65010 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 3

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია N64616 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 1

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


 ვაკანსია N64615 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფარასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 2

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია N62862 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ინსპექტორი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 4

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


 ვაკანსია N62861 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი;

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 4

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა : 2

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია N62724 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 15

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 7

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია N62723 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი:

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 6

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 1

დასანიშნად წარდგენა : 1


ვაკანსია N62454 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფარასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

სულ შემოსული განაცხადის რაოდენობა : 6

გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: 2

დასანიშნად წარდგენა : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაქმებულები წლების მიხედვით

პირს უფლება აქვს, კონკურსის შედეგები გაასაჩივროს საპრეტენზიო კომისიაში (მისი არსებობის შემთხვევაში), ხოლო შემდეგ – სასამართლოში, ან არ გამოიყენოს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება და კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული საჩივარი წარადგინოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში.


კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული დავა, დაწესებულებაში საპრეტენზიო კომისიის არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია გადაწყდეს ადმინისტრაციული წესით, უფლების დაცვის სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით.


ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი განისაზღვრება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით და საქართველოს მთავრობის N204 დადგენილებით.

საქართვველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილება

საჯარო სამსახურის ბიუროს 2014 წლის 10 სექტემბრის ბრძანება-n-73სა

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ ბრძანება ბ34.42222482; ბრძანება ბ34.42222483; ბრძანება ბ34.4222248001

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილება საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ – 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კონკურსის პროცედურებთან, ეტაპებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის მიზნით, კონკურსის ჩატარებისათვის პასუხისმგებელი საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის ბრძანებით,შესაძლებელია შეიქმნას საპრეტენზიო კომისია.

სამუშაო აღწერილობები

ინფორმაცია დასაქმებულების შესახებ გენდერულ ჭრილში

შტატით: 51 კაცი 59 ქალი
ხელშეკრულებით: 6 კაცი 6 ქალი

შტატით: 53 კაცი 61 ქალი
ხელშეკრულებით: 8 კაცი 8 ქალი

შტატით:  43 კაცი 70 ქალი
ხელშეკრულებით: 11 კაცი 9 ქალი

შტატით:  44 კაცი 72 ქალი
ხელშეკრულებით: 11 კაცი 9 ქალი

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

izmir escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
betexper betexper vdcasino
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
BahsineBahsine girişBahsine girişBahsine
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
Translate »
Skip to content