მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

პროგრამის მართვა

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი არ აღემატება 1000 ლარს, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 120 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, ონკოლოგიური დაავადებების (ავთვისებიანი სიმსივნე, ლეიკემია) მქონე მოქალაქეების, პენსიონრების და 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების, ძვირადღირებული ოპერაციების და ძვირადღირებული გამოკვლევების იმ კომპონენტის თანადაფინანსებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ან კერძო დაზღვევით.

2.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში არსებულ სამშობიარო სახლებში მშობიარობასთან დაკავშირებით გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას.

საჭირო დოკუმენტაცია

1.დახმარების მიღების მიზნით, მოქალაქემ განცხადებით უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №IV-100/ა – ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე;

გ) დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამების ან/და კერძო დაზღვევის ფარგლებში გაცემული მიმართვის/დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (თუ მოქალაქის სარეიტინგო ქულა 120 0001-ს არ აღემატება;

ე) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ვ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

ზ) მოქალაქესა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დადებული ხელშეკრულება და /ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება მოქალაქის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულების წინაშე (აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც განმცხადებელს მერიაში მომართვამდე არაუმეტეს 1 თვემდე, უკვე გაეწია სამედიცინო მომსახურება);

თ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა ბენეფიციარის შემოსავლების შესახებ, ან  ცნობა სამუშაო ადგილიდან ხელფასის შესახებ.

გადაწყვეტილების მიღება დახმარების გაცემის წესი:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“ შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტი/დასკვნა (თანდართული გამოკითხვის აქტით) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ (თუ ოჯახი არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში), გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნის მიხედვით) მიერ გამოთხოვილ იქნეს ცნობა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ შემოსავლების სამსახურიდან, ბენეფიციარის შემოსავლების შესახებ.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოქალაქეს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთხელ, ხოლო ონკოლოგიური დაავადებების (ავთვისებიანი სიმსივნე, ლეიკემია) მქონე მოქალაქეებს –  ორჯერ.

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ, სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (წინასწარი კალკულაცია) მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან არაუმეტეს ორი თვის განმავლობაში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში პირი არ დაფინანსდებათუ:

ა) იგი არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში;

ბ) განცხადების განხილვისას დადგინდა, რომ პირს წლის განმავლობაში ერთხელ უკვე დაუფინანსდა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება  (გამონაკლისს წარმოადგენს ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოქალაქეები);

გ) მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას აუნაზღაურდა მომსახურების ხარჯი პაციენტის მიერ;

დ) განცხადების შესწავლისას ან წერილობითი ინფორმაციის გაცემამდე, ცნობილი გახდება დაინტერესებული პირის გარდაცვალების შესახებ;

ე) მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირები, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი აღემატება 1000 ლარს;

ვ) არ ფინანსდება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება შემდეგი სამედიცინო  მომსახურებები:

ა) სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მკურნალობა;

ბ) ესთეტიკური ქირურგია და პლასტიკური ან კოსმეტიკური მიზნით ქირურგიული მკურნალობა;

გ) სტომატოლოგიური მომსახურება და დენტალური იმპლანტაცია;

დ) სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა (იმპლანტი, სუპინატორები და ორთოპედიული ფეხსაცმელი, პროთეზი, სამედიცინო აპარატურა და მისთვის განკუთვნილი სახარჯი მასალები);

ე) საექსპერტო მომსახურება.

დაფინანსების ოდენობა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მოქალაქეებს, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 70%-მდე, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

იმ შემთხვევაში თუ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯი  არ აღემატება 300 (სამასი) ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-მდე.

თანხები გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფის შესაბამისი გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 15 დღის ვადაში.

სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელმა  დაწესებულებამ, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა წარუდგინოს  მომსახურების გაწევიდან 2 (ორი) თვის ვადაში.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

ა)გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ)ფორმა N100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

გ)ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

2.ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში არსებულ სამშობიარო სახლებში მშობიარობასთან დაკავშირებით გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას.

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს დემოგრაფიული მდგომარეობის  გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული ორსულებისათვის მშობიარობასთან დაკავშირებით გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას 300 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, ანგარიშსწორების მიზნით, გამოიყოფა თანხა სამედიცინო დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

eseranaokulu.com
izmir escort
onwin giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
izmir escort
turkbet
deneme bonusu veren siteler
kıbrıs gece hayatı lipstick night club
Translate »
Skip to content