სიახლეები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

პროგრამის მართვა

პიროვნების შესაძლებლობების შეზღუდვა ხელს უშლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, რაც თავის მხრივ მძიმე ტვირთს წარმოადგენს არა მხოლოდ ამ პირებისთვის, არამედ მათი ოჯახებისთვისაც. შშმ პირების (ბავშვების) საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაუმჯობესების ერთადერთ საშუალებას წარმოადგენს მათი ფსიქოსომატური რეაბილიტაცია.

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული პირების, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, მათ შორის აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე პირთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

საჭირო დოკუმენტაცია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას თან უნდა ახლდეს:

ა) პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა)ასლი.

ბ) კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დ) ფორმა №100/ა და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე საქართველოში განთავსებული შესაბამისი სამედიცინო-სარეაბილიტაციო დაწესებულებიდან.

ე) აუტიზმის მქონე ბავშვის დაფინანსების შემთხვევაში, საინფორმაციო/რეგისტრაციის ბარათი ბენეფიციარის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის შესახებ, იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან.

გადაწყვეტილების მიღება, დახმარების გაცემის წესი:

ა) აუტიზმის მქონე ბავშვებს  (ICD-10 განსაზღვრული კლასიფიკატორები F84.0, F84.1, F84.5, F84.9)  წელიწადში ერთხელ – არაუმეტეს 3600 (სამიათას ექვსასი) ლარით.

აუტიზმის მქონე 18 წლამდე ბავშვი რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის მანძილზე, რაც დასტურდება საინფორმაციო/რეგისტრაციის ბარათით იუსტიციის სახლიდან/სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან.

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მათ შორის გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვებს  წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით.

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით“ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ, სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (წინასწარი კალკულაცია) მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

 

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში.

სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელმა დაწესებულებამ გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას, უნდა წარუდგინოს  საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.

სამედიცინო დაწესებულებას შეუძლია გაწეული მომსახურების ანაზღაურება მოითხოვოს ნაწილ-ნაწილ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

  1. გაწეული სამედიცინო – სარეაბილიტაციო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  2. ფორმა N100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;
  3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

© 2023 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
beylikdüzü escort şişli escort taksim escort şişli escort mecidiyeköy escort istanbul escort
4K Porn
superbetin twitter
4K Porn
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
Translate »
Skip to content