✍ 20 თებერვალს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მესამე რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომაზე განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი.
✍სხდომაზე მიღებული დადგენილების შესაბამისად, შევიდა ცვლილებები 2020 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში.
✍ საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მახარი განკარგულებას, რის საფუძველზეც მიეცა თანხმობა ქალაქის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩაზე მდებარე 232320.00 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული ტბა უსასყიდლოდ უზუფრუქტით აუქციონის გარეშე სარგებლობაში ა(ა) იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისთვის“ გადაცემაზე.
✍საკრებულოზე მიღებული განკარგულების შესაბამისად, მიეცა თანხმობა ქალაქის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მშვიდობის ქ. #11-ში მდებარე უძრავი ქონება 5298.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, 15 წლის ვადით, პირობებით – საქველმოქმედო პროექტის „სოციალური სახლის“ განსახორციელებლად, აღნაგობის ფორმით სარგებლობაში არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიულ პირს „ასოციაცია თავისუფალ თაობას“ გადაცემაზე.
✍მიღებულ იქნა ერთი დადგენილება და ორი განკარგულება.