სიახლეები

ბიუჯეტი

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი   ბმული


2019  წლის ბიუჯეტის პროექტი     ბმული


ქ. ფოთის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი (15.11.2019)

ქ. ფოთის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი (10.12.2019)


ქ. ფოთის 2021 წლის  ბიუჯეტის პროექტი (15.11.2020)

ქ. ფოთის 2021 წლის  ბიუჯეტის პროექტი (10.12.2020)


ქ. ფოთის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი (15.11.2021)

ქ. ფოთის 2022 წლის  ბიუჯეტის პროექტი (10.12.2021)


ქ. ფოთის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი (15.11.2022)

ქ. ფოთის 2023 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი (15.11.2022)

ქ. ფოთის 2023 წლის ა(ა)იპ-ების ნაერთი ბიუჯეტი (15.11.2022)

ქ. ფოთის 2023 წლის ბიუჯეტის დანართი (15.11.2022)

ქ. ფოთის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი (10.12.2022)

ქ. ფოთის  ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი (10.12.2022)

ქ.ფოთის 2023 წლის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი (10.12.2022)

ქ.ფოთის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი (10.12.2022)


ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი (15.11.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი (15.11.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის დანართი 1 (15.11.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის დანართი 2 (15.11.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის დანართი 3 (15.11.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის დანართი 4 (15.11.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის დანართი 5

ქ. ფოთის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი (10.12.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი (12.12.2023)

ქ. ფოთის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი (12.12.2023)

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

ქ. ფოთის 2024 წლის ა(ა)იპების ნაერთი ბიუჯეტი (12.12.2023)

ქ.ფოთის 2024 წლის შპს-ების ნაერთი ბიუჯეტი (12.12.2023)

ქ.ფოთის 2024-2027 წლების კაპიტალური პროექტების შესახებ (12.12.2023)

2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი


2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი


2020-2023  წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი; პირველადი დოკუმენტი- 15.08.2019; დოკუმენტი – 15.11.2019; დოკუმენტი – 10.12.2019;


2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი; პირველადი დოკუმენტი – 15.08.2020; დოკუმენტი – 15.11.2020; დოკუმენტი – 10.12.2020;


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის  ოქმი N 1, ოქმი N2, ოქმი N3, ოქმი N4


ქ.ფოთის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი; პირველადი დოკუმენტი 15.08.2021; დოკუმენტი – 15.11.2021; დოკუმენტი – 10.12.2021; 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი 13.08.2021წ; ოქმი 17.05.2021წ; ოქმი 01.11.2021წ;ოქმი-N5


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების პირველადი დოკუმენტი – 15.08.2022; დოკუმენტი – 15.11.2022


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის 2022 წელი ოქმი N1; ოქმი N2; ოქმი N3; ოქმი N4; ოქმი N5; ოქმი N6; ოქმი N7ოქმი N8


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი გეგმა – 01.09.2022


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი N1; ოქმი N2; ოქმი N3


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების პირველადი ვარიანტის მოწონების შესახებ ბრძანება ბ42. 422324410; დანართი-1; დანართი-2; დანართი-3; დანართი-4


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი N1; დანართი

ქ. ფოთის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი


ქ. ფოთის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტი


ქ. ფოთის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტი; დანართი – 15.11.2019; დანართი – 10.12.2019; დანართი -25.12.2019;


2020 წლის  საგანგებო ბიუჯეტის შესახებ


ქ. ფოთის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტი;  დანართი – 15.11.2020; დანართი – 10.12.2020;  დანართი – 23.12.2020;


ქ.ფოთის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტი; დანართი – 15.11.2021; დანართი 10.12.2021; დანართი – 21.12.2021;

ქ. ფოთის ააიპ-ების 2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი – 15.11.2021; დანართი-10.12.2021;  დანართი – 21.12.2021;


ქ. ფოთის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი; პროგრამული ბიუჯეტის დანართი; ქ. ფოთის ა(ა)იპ-ების ნაერთი ბიუჯეტი; 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი;

ქ. ფოთის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტი; შპს-ების 2024 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დანართი; ა(ა)იპ-ების 2024 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დანართი; 2024-2027 წლების კაპიტალური პროექტების შესახებ ინფორმაცია

2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2021 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში

2021 წლის მე-2 კვარტლის ანგარიში

2021 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიში

2021 წლის მე-4 კვარტლის ანგარიში

2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის მე-2 კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის მე-3 კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის მე-4 კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შემოსულობები და გადასახდელები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვასთან დაკავშირებული საკითხი

ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი ფინანსური სახსრების (გარდა მიზნობრივი და გათანაბრებითი ტრანსფერისა) შესახებ

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2020-წლის-ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ 08.06.2020

I ცვლილება 08.02.2021 დადგენილება

II ცვლილება 13.04.2021 დადგენილება

III ცვლილება 27.04.2021 დადგენილება

IV ცვლილება 28.05.2021 დადგენილება

V ცვლილება 07.07.2021 დადგენილება

VI ცვლილება 25.11.2021 დადგენილება

VII ცვლილება 21.12.2021 დადგენილება

I ცვლილება 31.01.2022 დადგენილება

II ცვლილება 25.02.2022 დადგენილება

III ცვლილება 19.04.2022 დადგენილება

IV ცვლილება 28.06.2022 დადგენილება

V ცვლილება 09.08.2022 დადგენილება

VI ცვლილება 23.09.2022 დადგენილება

VII ცვლილება 31.10.2022 დადგენილება

VIII ცვლილება 25.11.2022 დადგენილება

IX ცვლილება 06.12.2022 დადგენილება

I ცვლილება 30.01.2023 დადგენილება

II ცვლილება 02.02.2023 დადგენილება

III ცვლილება 22.02.2023 დადგენილება

IV ცვლილება 29.05.2023 დადგენილება

V ცვლილება 18.07.2023 დადგენილება

VI ცვლილება 30.08.2023 დადგენილება

VII ცვლილება 20.09.2023 დადგენილება

VIII ცვლილება 24.10.2023 დადგენილება

IX ცვლილება 24.11.2023 დადგენილება

X ცვლილება 18.12.2023 დადგენილება

I ცვლილება 30.01.2024 დადგენილება

II ცვლილება 29.02.2024 დადგენილება

III ცვლილება 27.06.2024 დადგენილება

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
ankara evden eve nakliyat
deneme bonusu veren siteler
pendik escort kurtköy escort
gaziantep escort
casibom
bahis siteleri
konya escort marmaris escort
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
Depolama
ataşehir escort istanbul escort
casibom giriş
istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
ekrem abi telegram
deneme bonusu veren siteler
Fapjunk.com
sfxescort.com
Translate »
Skip to content