სიახლეები

საკრებულოს საკადრო უზრუნველყოფა

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 21/10/2019


„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 15/12/2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 08/02/2021


„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03/12/2021


„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 21/12/2021


„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  31/01/2022

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 22/02/2022 დადგენილება #14.51.22.12.2022

 

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია გენდერულ ჭრილში 2020 წლის მეორე, მესამე მეოთეხე კვარტალი 

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია გენდერულ ჭრილში 2020 წლის პირველი კვარტალი   

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია  გენდერულ ჭრილში 2021 წლის პირველი კვარტალი

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია  გენდერულ ჭრილში  2021 წლის მეორე კვარტალი

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია  გენდერულ ჭრილში 2021 წლის მე-3 და მე-4 კვარტალი

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია  გენდერულ ჭრილში 2022 წლის პირველი კვარტალი

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია  გენდერულ-ჭრილში-2022 წლის მეორე კვარტალი

საკრებულოს წევრების და აპარატის მოსამსახურეთა სია გენდერულ ჭრილში  2022 წელის მესამე კვარტალი

საშტატო ნუსხა გენდერულ ჭრილში  2022  წლის მეოთხე კვარტალი

საშტატო ნუსხა გენდერულ ჭრილში 2023 წლის პირველი კვარტალი

საშტატო ნუსხა გენდერულ ჭრილში 2023 წლის  ივლისის თვის

საშტატო ნუსხა გენდერულ ჭრილში 2023 წლის 9 თვის

1. ვაკანსია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი (შრომის უსაფრთხოების საკითხებში)

ლინკი: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/81952?active=1

2.  ვაკანსია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მძღოლი

ლინკი: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/81951?active=1

ორთავე ვაკანსიაზე განცხადების მიღება დასრულებულია 02.11.2023წ.

1. 5 მარტი 2018 წელი – ვაკანსია #48110 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი :
სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 15
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -2
დასანიშნად წარდგენა: – 1
დაინიშნა – ვლადიმერ კირვალიძე

2. 29 ნოემბერი 2017 წელი -ვაკანსია #45949  მძღოლი
სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 6
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -1
დასანიშნად წარდგენა: – 1
დაინიშნა – მალხაზ კორშია

3. 23 დეკემბერი 2021 წელი – ვაკანსია #68356 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სპეციალისტი (მდივან-რეფერენტი)
სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 10
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -5
დასანიშნად წარდგენა: – 1
დაინიშნა – ნანა მორგოშია

ნანა მორგოშიას რეზიუმე

შენიშვნა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტმა (მდივანი-რეფერენტი) ნანა მორგოშიამ, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 44-ე მუხლის,  „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-16 მუხლის შესაბამისად, თანხმობა განაცხადა, მისი პერსონალური მონაცემები (ავტობიოგრაფია, (CV) და სხვა), ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გადასცეს მესამე პირს, გამოაქვეყნოს საჯაროდ (მათ შორის მუნიციპალიტეტის  ვებგვერდზე).

4. 28 იანვარი 2022 წელი – ვაკანსია #68571 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე
სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 9
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -2
დასანიშნად წარდგენა: – 1
დაინიშნა – აკაკი დარჯანია

აკაკი დარჯანია რეზიუმე

შენიშვნა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილემ აკაკი დარჯანიამ, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 44-ე მუხლის,  „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-16 მუხლის შესაბამისად, თანხმობა განაცხადა, მისი პერსონალური მონაცემები (ავტობიოგრაფია (CV) და სხვა), ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გადასცეს მესამე პირს, გამოაქვეყნოს საჯაროდ (მათ შორის მუნიციპალიტეტის  ვებგვერდზე).

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

girne casino giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
Esenyurt escort
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
Translate »
Skip to content