სიახლეები

საკრებულოს მიღებული სამართლებრივი აქტები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი
  • საქართველოს კანონი „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
  • ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

სამართლებრივი აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტში კონკურსის ჩატარების და შედეგების გასაჩივრების წესებს

  •  საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ” ბმული
  • „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილება

განკარგულება #19-62 დანართი 1

განკარგულება # 22-74 18.12.2018

განკარგულება #.20-70 31.10.2018

განკარგულება #4-15. 31.01.18

განკარგულება #9-27 29.03. 2018

განკარგულება #9-27 დანართი 1

განკარგულება #9-27 დანართი 2 (2)

განკარგულება #9-27 დანართი 2 (3)

განკარგულება #9-27 დანართი 2 (4)

განკარგულება #9-27 დანართი 2

განკარგულება #11-28 27.04.2018

განკარგულება #11-28 დანართი

განკარგულება #11-29 27.03.2018

განკარგულება #11-30 27.03.2018

განკარგულება #12-32 10.05.2018

განკარგულება #12-32 დანართი 1

განკარგულება #12-32 დანართი 2

განკარგულება #12-32 დანართი 3

განკარგულება #14–39 28.06.2018

განკარგულება #14-39 დანართი

განკარგულება #14-40 

განკარგულება #17-52 14.08.2018

განკარგულება #17-53 14.08.2018

განკარგულება #18-57 27.08.2018

განკარგულება #19-59 27.09.2018

განკარგულება #19-60 27.09.2018

განკარგულება #19-62 27.09.2018

განკარგულება #19-62 დანართი 2

განკარგულება #19-62 დანართი 3

განკარგულება #19-62 დანართი 4

განკარგულება #19-62 დანართი 6 (1)

განკარგულება #19-62 დანართი 6(2)

განკარგულება #19-62 დანართი5

განკარგულება #19-63 27.09.2018წ

განკარგულება #19-63 დანართი 1

განკარგულება #19-63 დანართი 2

განკარგულება #19-64 27.09.2018

განკარგულება #20-65, 20-66, 20-67, 20-68, 20-68 31.10.2018

განკარგულება #21-72 22.11.2018

განკარგულება #22-73 18.12.2018

განკარგულება #22-73 დანართი 1

განკარგულება #22-73 დანართი 2

განკარგულება #22-73 დანართი 3

განკარგულება #24-77 დანართი 1

განკარგულება #24-77 დანართი 2

განკარგულება #24-77 დანართი 3

განკარგულება #24-78 24.12.2018

განკარგულება #24-78 დანართი

განკარგულება# 24-77 24.01.18

განკარგულება#19-61 27.09.2018

განკარგულებები #4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14 31.01.2018

განკარგულებები #13-33, 13-34, 13-35, 13-36, 13-38 

განკარგულებები #15-42, 15-43, 15-44, 20.06.2018

განკარგულებები #16-45, 16-46, 16-47, 16-48, 16-51 30.07.2019წ.

განკარგულებები #18-55, 18-56, 18-58 

განკარგულებები #23-75, 23-76 21.01.2018 წ.

განკარგულებები #24-79, 24-80 24.12.2018

განკარულება #12-31 10.05.2018

განკარგულებები #7-19, 7-20, 7-21, 7-22, 7-23, 7-24, 7-25 27.01.2018წ.

განკარგულებები #16-46, 16-50 30.07.2018წ.

განკარგულბა #8-23 (დანართი1)

განკარგულება # 5-18 27.02.2019

განკარგულება #1-1 09.01.2019

განკარგულება #2-2 23.01.2019

განკარგულება #3.5 30.01.19

განკარგულება #3.6 30.01.19

განკარგულება #3.7 30.01.2019

განკარგულება #3.8 30.01.2019

განკარგულება #3.10 30.01.2019

განკარგულება #3-3 30.01.19

განკარგულება #3-4 30.01.19

განკარგულება #4.11 08.02.2019

განკარგულება #4.12 08.02.2019

განკარგულება #4.13 08.02.2019

განკარგულება #4.14 08.02.2019

განკარგულება #5,15 27.02.2019

განკარგულება #5,16 27.02.19

განკარგულება #5,17 27.02.2019

განკარგულება #5,19 27.02.2019

განკარგულება #6-20 14.03.2019

განკარგულება #7-21 20.03.2019

განკარგულება #7-22 20.03.2019

განკარგულება #8-23 (დანართი2)

განკარგულება #8-23 28.03.2019

განკარგულება #8-24 28.03.2019

განკარგულება #8-25 28.03.2019

განკარგულება #8-26 28.03.2019

განკარგულება #8-27 28.03.2019

განკარგულება #9-28 16.04.2019

განკარგულება #9-29 16.04.2019

განკარგულება #9-30 16.04.2019

განკარგულება #9-32 16.04.2019

განკარგულება #9-33 16.04.2019

განკარგულება #9-3116.04.2019

განკარგულება #10-34 23.04.2019

განკარგულება #10-35 25.04.2019

განკარგულება #11-36 08.05.2019

განკარგულება #11-37 8.05.2019

განკარგულება #11-38 8.05.2019

განკარგულება #12.39 29.05.2019

განკარგულება #12-40 29.05.2019

განკარგულება #12-41 29.05.2019

განკარგულება #12-42 29.05.2019

განკარგულება #12-43 29.05.2019

განკარგულება #12-44 29.05.2019

განკარგულება #12-45 29.05.2019

განკარგულება #12-46 29.05.2019

განკარგულება #12-47 29.05.2019

განკარგულება #13-48 26.06.2019

განკარგულება #13-49 26.06.2019

განკარგულება #13-50 26.06.2019

განკარგულება #14-51 16.07.2019

განკარგულება #14-52 16.07.2019

განკარგულება #14-53 16.07.2019

განკარგულება #14-54 16.07.2019

განკარგულება #14-55 16.07.2019

განკარგულება #14-56 16.07.2019

განკარგულება #15-57 30.07. 2019

განკარგულება #15-58 30.07.2019

განკარგულება #16-59 06.08.2019

განკარგულება #18-60 27.08.2019

განკარგულება #18-61 27.08.2019

განკარგულება #19-62 04.09.2019

განკარგულება #19-63 04.09.2019

განკარგულება #19-64 04.09.2019

განკარგულება #20.67 25.09.2019

განკარგულება #20-65 25.09.2019

განკარგულება #20-66 25.09.2019

განკარგულება #20-68 25.09.2019

განკარგულება #20-69 25.09.2019

განკარგულება #21-70 21.10.2019

განკარგულება #21-71 21.10.2019

განკარგულება #22-72 30.10.2019

განკარგულება #22-73 30.10.2019

განკარგულება #22-74 30.10.2019

განკარგულება #22-75 30.10.2019

განკარგულება #22-76 30.10.2019

განკარგულება #22-77 30.10.2019

განკარგულება #22-78 30.10.2019

განკარგულება #22-79 30.10.2019

განკარგულება #22-80 30.10.2019

განკარგულება #22-81 30.10.2019

განკარგულება #22-82 30.10.2019

განკარგულება #22-83 30.10.2019

განკარგულება #22-84 30.10.2019

განკარგულება #23-85 06.11.2019

განკარგულება #24-86 18.11.2019

განკარგულება #24-87 18.11.2019

განკარგულება #25-88 21.11.2019

განკარგულება #26-89 25.11.2019

განკარგულება #26-90 25.11.2019

განკარგულება #26-91 25.11.2019

განკარგულება #26-92 25.11.2019

განკარგულება #26-93 25.11.2019

განკარგულება #27-94 02.12.2019

განკარგულება #27-95 02.12.2019

განკარგულება #28-96 17.12.2019

განკარგულება #28-98 17.12.2019

განკარგულება #28-99 17.12.2019

განკარგულება #28-100 17.12.2019

განკარგულება #29-101 25.12.2019

განკარგულება #29-102 25.12.2019

განკარგულება#28-97 17.12.2019

დადგენილება N 2/1 (23/01/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4459855?publication=0

დადგენილება N 5/2 (27/02/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4494966?publication=0

დადგენილება N 5/3 (27/02/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4495119?publication=0

დადგენილება N 5/4 (27/02/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4495238?publication=0

დადგენილება N 5/5  (27/02/2019)-

https://matsne.gov.ge/document/view/4495285?publication=0

დადგენილება N 5/6 (27/02/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4495330?publication=0

დადგენილება N 5/7 (27/02/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4495369?publication=0

დადგენილება N 5/8 (27/02/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4495448?publication=0

დადგენილება N 6/9 (14/03/2019)-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4509247?publication=0

დადგენილება N 6/10 (14/03/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4509411?publication=0

დადგენილება N 8/11 (28/03/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4520579?publication=0

დადგენილება N 10/12  (25/04/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4548551?publication=0

დადგენილება N 12/13 (29/05/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4573721?publication=0

დადგენილება N 12/14 (29/05/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4573801?publication=0

დადგენილება N 13/15 (26/06/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4597209?publication=0

დადგენილება N 13/16 (26/06/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4597349?publication=0

დადგენილება N 13/17 (26/06/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4597370?publication=0

დადგენილება N 15/18  (30/07/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4624689?publication=0

დადგენილება N 16/19 (06/08/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4629854?publication=0

დადგენილება N 16/20  (06/08/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4629982?publication=0

დადგენილება N 17/21 (21/08/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4639907?publication=0

დადგენილება N 18/22 (27/08/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4643382?publication=0

დადგენილება N 18/23 (27/08/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4643439?publication=0

დადგენილება N 25/09/2019-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4663858?publication=0

დადგენილებაN 21/25  (21/10/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4683557?publication=0

დადგენილება N21/26 (21/10/2019)

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4683334?publication=0

დადგენილება N 22/27(30/10/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4692246?publication=0

დადგენილება N 27/28  (2/12/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4720409?publication=0

დადგენილება N 28/29 (17/12/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737308?publication=0

დადგენილება N 29/30 (25/12/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4749332?publication=0

დადგენილება N 29/31 (25/12/2019)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4749590?publication=0

განკარგულება1-1 რიგგარეშე 20.20.20

განკარგულება 1-2 რიგგარეშე 20.20.20

განკარგულება1-3 რიგგარეშე 20.20.20

განკარგულება N  2-4 29.01.20

განკარგულება # 2-5 29.01.2020

განკარგულება #2-6 29.01.2020

განკარგულება #3-7 რიგგარეშე 20.02.20

განკარგულება #3-8 რიგგარეშე 20.02.20

განკარგულება #4-9 27.02.2020

განკარგულება #6-10 29.04.2020

განკარგულება #6-11 29.04.2020

განკარგულება #6-12 29.04.2020

განკარგულება #6-13 29.04.2020

განკარგულება #6-14 29.04.2020

განკარგულება #6-14 დანართი 1

განკარგულება #6-14 დანართი 2

განკარგულება #6-14 დანართი 3

განკარგულება #6-14 დანართი 4

განკარგულება #6-15 29.04.2020

განკარგულება #6-15 დანართი 1

განკარგულება #6-15 დანართი 2

განკარგულება#7-16.13.05.2020

განკარგულება #7-17.13.05.2020

განკარგულება #7-18.13.05.2020

განკარგულება N8-19. 29.05.2020

განკარგულება N8-20. 29.05.2020

განკარგულება N8-21. 29.05.2020

განკარგულება N8-22. 29.05.2020

განკარგულება N8-23. 29.05.2020

განკარგულება N8-24. 29.05.2020

განკარგულება N8-25. 29.05.2020

განკარგულება N8-26. 29.05.2020

განკარგულება N8-27. 29.05.2020

განკარგულება N8-28. 29.05.2020

განკარგულება N8-29. 29.05.2020

განკარგულება N8-30. 29.05.2020

განკარგულება # 10-31 (12-06-2020)

განკარგულება #10-32 (12.06.2020)

განკარგულება #11.33. 30.06.2020

დანართი 1. განკარგულება #11.33

განკარგულება #11-34. 30.06.2020

განკარგულება #11-35. 30.06.2020

განკარგუება #11-36. 30.06.2020

განკარგულება #11-37. 30.06.2020

განკარგულება #11-38. 30.06.2020

განკარგულება #11-39. 30.06.2020

განკარგულება #11-40. 30.06.2020

განკარგულება #11-41. 30.06.2020

განკარგულება #13-42.30.07.2020

განკარგულება #13-43.30.07.2020

განკარგულება #13-44.30.07.2020

განკარგულება #13-45.30.07.2020

განკარგულება #13-46.30.07.2020

განკარგულება #13-47.30.07.2020

განკარგულება #13-48.30.07.2020

განკარგულება #13-49.30.07.2020

განკარგულება #14-50.18.08.2020

განკარგულება 15-51.27.08.2020

განკარგულება 15-52.27.08.2020

განკარგულება 15-53.27.08.2020

განკარგულლება 15-54.27.08.2020

განკარგულება 15-55.27.08.2020

განკარგულება 16-56.29.09.2020

 განკარგულება #16.57 29.05.2020

დანართი II კვ. ორგანიზ. აქტები

დანართი II კვ. აქტი

განკარგულება #16.58 29.05.2020

დანართი 6 თვ. აქტი

განკარგულება #16-59.29.2020

განკარგულება #16-60.29.09.2020

განკარგულება #16-61.29.09.2020

განკარგულება #16-62.29.09.2020

განკარგულება #16-63.29.09.2020

განკარგულება #17-64.05.10.2020

განკარგულება #18-65.19.11.2020

განკარგულება #18-66.19.11.2020

განკარგულება #18-67.19.11.2020

განკარგულება #18-68.19.11.2020

განკარგულება #18.69.19.11.2020

განკარგულება #18-70.19.11.2020

განკარგულება #18-71.19.11.2020

განკარგულება #18-72.19.11.2020

განკარგულება 18.73 19.11.2020

განკარგულება #19-74.25.11.2020

განკარგულება #19-75.25.11.2020

განკარგულება #21.76.23.12.2020

განკარგულება#21.77 23.12.2020

განკარგულება #21.78 23.12.2020

განკარგულება #21.79.23.12.2020

განკარგულება# 21.80. 23.12.2020

განკარგულება#21.81. 23.12.2020

განკარგულება #22-82.28.12.2020

დადგენილება 1-1 რიგგარეშე 20.20.20

დადგენილება# 2-2 29. 01.2020

დადგენილება #3-3 რიგგარეშე 20.02.20

დადგენილება #4-4 27.02.2020

დადგენილება #5-5 რიგგარეშე 08.04.20

დადგენილება #8-6 29.05.2020

ლინკი: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4884213?publication=0

დადგენილება N8-7. 29.05.2020

დადგენილება N9-8 (08.06.2020)

დადგენილება #11-9 30.06.2020

დადგენილება #11-10. 30.06.2020

დადგენილება #11-11. 30.06.2020

დადგენილება #11-12. 30.06.2020

დადგენილება #11-13. 30.06.2020

დადგენილება #12-14 17.07.2020

დადგენილება #14-15.18.08.2020

დადგენილება #14-16.18.08.2020

დადგენილება #14,17 18.08.2020

დადგენილება 15-18.27.08.2020

დადგენილება 15-19.27.08.2020

დადგენილება 15-20.27.08.2020

დადგენილება #17-21.05.10.2020

დადგენილება #18-22.19.11.2020

დადგენილება #18-23.19.11.2020

დადგენილება #20-24 15.12.2020

დადგენილება #20-25 15.12.2020

დადგენილება #20-26 15.12.2020

დადგენილება #21-27 23.12.2020

ლინკი: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5061614?publication=0

დადგენილება#21.28. 23.12.2020

დადგენილება#21.29. 23.12.2020

დადგენილება #22-30.28.12.2020

განკარგულება #1-1.28.01.2021

განკარგულება #1-2 28.01.2021

განკარგულება #1/3 28.01.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში არსებული ქალაქ ფოთში, მშვიდობის ქუჩა #34/#34 ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.618) შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის შესახებ


 


განკარგულება #1-4 28.01.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა #39-ში მდებარე მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის შენობის ფასადზე საზოგადო მოღვაწის ფოთოლა ქაჯაიას მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ


განკარგულება #1-5 28.01.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, 9 აპრილის ხეივანი #13ა-ში მდებარე კალათბურთის დარბაზის შენობის ფასადზე საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის, სპორტის ოსტატის, საკალათბურთო კლუბ „დინამოს“ ვეტერანი კალათბურთელის, სამეგრელოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის როლანდ ლუდიკოს ძე გარუჩავას მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისათვის“ უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულება #2-6 8.02.2021


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5 (ხუთი) ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (ავტობუსი) OTOKAR NAVIGO LF-ის (რეგისტრაციის ნომრები XX 478 RR, XX 479 RR, XX 480 RR, XX 481 RR, XX 482 RR) შპს ,,ფოთის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის გარეშე, უსასყიდლო, უვადო სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულება #2-7 8.02.2021


თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2010 წლის 28 ოქტომბრის №10/69 განკარგულებით შექმნილი საზოგადოებრივი სათათბიროს უფლებამონაცვლის განსაზღვრის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპეტენციაში შემავალი საკითხების, წინადადებების მომზადების მიზნით შექმნილი სათათბირო ორგანოს – საზოგადოებრივი სათათბიროს შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ განკარგულება #2-8 8.02.21


განკარგულება #3/9 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის“ დირექტორის ანგარიში 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ განკარგულება #3-9. 25.02.2021


განკარგულება #3/10 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 4 (ოთხი) ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (ავტობუსი) OTOKAR NAVIGO LF-ის (რეგისტრაციის ნომრები WW 221 WQ, WW 223 WQ, WW 224 WQ, WW 225 WQ) შპს ,,ფოთის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის გარეშე, უსასყიდლო, უვადო სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულება #3-10 25.02.2021


განკარგულება #3/11 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაზე მდებარე 2.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.806) და დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 7.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.09.736) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულება #3-11 25.02.2021


განკარგულება #3/12 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული ხის გადასატანი კონსტრუქციის ნაგებობის (კოტეჯი – ჯარგვალი) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ განკარგუება #3-12 25.02.2021


განკარგულება #3/13 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, ქალაქ ფოთში, მერაბ კოსტავას ქუჩა №200-ში მდებარე 28876.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.758) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისათვის“ უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტისა და მისი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულება #3-13. 25.02.2021


განკარგულება 4-14.30.03

#4-14 განკარგულების დანართი #2.აქტი

4-14 განკარგულების დანართი #1. IV კვ. ორგანიზაც.აქტები

განკარგულება 4.15. 30.03

განკარგულება 4.16.30.03

განკარგულება 4-17.03.

განკარგულება 4-18.30

განკარგულება 4-19.30.

განკარგულება 4.20.30.03

განკარგულება 4-21.30.03.

განკარგულება 4-22.30.

 

განკარგულება 4-23,30.03.

განკარგულება #5/24 13.04.2021 წ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის 2020 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

განკარგულება #5/25 13.04.2021წ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 30 მარტის  პეტიციის (მომხსენებელი: ელისო ჯანაშია, მცხოვრები: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, ბარათაშვილის  ქუჩა 37-ში) შესახებ

განკარგულება #5/26 13.04.2021წ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 22 ნოემბრის №1/77 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება #5/27 13.04.2021 წ. (ა)იპ- თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების (მისამართი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი,  წმინდა ნინოს ქუჩა №6) სამკითხველო დარბაზისთვის  გურამ დოჩანაშვილი სახელის მინიჭების შესახებ

განკარგულება #5/28 13.04.2021წ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ

განკარგულება #6/29 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის დამტკიცების, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მიერ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ

განკარგულება #7/30 28.05.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ანგარიში 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

განკარგულება #7/31 28.05.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზომამცირე გემების ბაზირების პუნქტების ადგილების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება #7/32 28.05.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 28 აპრილის პეტიციის – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, ხობის ქუჩაზე მდებარე სკვერში, საბავშვო მოედნისა და სკვერის მოწყობის (მომხსენებელი: გოჩა ფირცხალავა, მცხოვრები: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, გრიგოლ ცხადაიას ქუჩა №15-ში) შესახებ

განკარგულება # 7/33 28.05.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 26 აპრილის პეტიციის -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ველობილიკების მოწყობის (მომხსენებელი: გოჩა ფირცხალავა, მცხოვრები: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, გრიგოლ ცხადაიას ქუჩა N 15-ში) შესახებ

განკარგულება #7/34 28.05.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 19 მაისის განცხადების-პეტიციის (საინიციატივო ჯგუფის წევრები: დავით შონია, გენადი აფაქიძე, დომენტი ქართველიშვილი) შესახებ

განკარგულება #8/35 29.06.2021 .ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ

განკარგულება # 8-35 დანართი 1-11 აქტი

განკარგულება # 8-35 დანართი 2 აქტი 2021 წ.I კვ. აქტი

განკარგულება # 8-35 დანართი 3 აქტი12-23 აქტი

განკარგულება #8/36  29.06.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

განკარგულება #8/37  29.06.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზომამცირე გემების ბაზირების პუნქტების  ადგილების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება #8/38 29.06.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 6.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.02.818) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #8/39 29.06.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, 26 მაისის ქუჩა №7-ში, პირველ სართულზე მდებარე 31.55 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.241.01.507) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #8/40 29.06.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 36.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.21.013) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

განკარგულება #8/41 29.06.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების, სამოქმედო გეგმის, სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება #10/42 30.07.2021 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაციის“ დირექტორის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, 26 მაისის ქუჩა №7-ში მდებარე, მესამე სართულზე არსებული 10.87 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.241.01.510) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, 2022 წლის 31 მაისის ჩათვლით, უპირობოთ, სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #10/43 30.07.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების (“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის-გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 2 დეკემბრის №27/28 დადგენილების ცვლილების) მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

განკარგულება #10/44 30.07.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა #56-ში მდებარე, №1 შენობა-ნაგებობაში პირველ სართულზე არსებული, 71.68 კვ.მ. ფართის – ბინა №2-ის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.08.139.01.002) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

განკარგულება #10/45 30.07.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება GAZ GAZON NEXT C41R13 (რეგისტრაციის ნომერი VV 340 AA, გამოშვების წელი – 2021, ტიპი – ცისტერნა)-ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის გარეშე, უსასყიდლო უვადო სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #10/46 30.07.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი №3-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.170) და ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი #3ა-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.886) მდებარე უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #10/47 30.07.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, 26 მაისის ქუჩა №7-ში მდებარე, მესამე სართულზე არსებული 10.87 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.241.01.510) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, 2022 წლის 31 მაისის ჩათვლით, უპირობოთ, სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #10/48 30.07.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2018 წლის 31 ოქტომბრის, № 20/69 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება #11-49 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ოცნება-კონსერვატორების”, ფრაქცია “ქართული ოცნება-მრეწველების” გაუქმებისა და საკრებულოს შესაბამისი თანამდებობის პირების უფლებამოსილების შეწყვეტის ფაქტის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება #11-50 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2021 წლის გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შესახებ

განკარგულება #11-51 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის  შესახებ
დანართი განკარგულება #11-51 2021 წ. II კვ. აქტი
დანართი განკარგულება #11-51 ორგანიზაციების აქტები 1-11
დანართი განკარგულება #11-51 ორგანიზაციების აქტები 12-23

განკარგულება #11-52 ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ
დანართი განკარგულება #11-52 21 წ. 6 თვის აქტი

განკარგულება #11-53 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 6 აგვისტოს პეტიციის შესახებ

განკარგულება #11-54 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, 9 აპრილის ხეივანი №4ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.10.775) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #11-55 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მდებარე 1.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.173), გურიის ქუჩაზე მდებარე 1.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 04.02.05.629), დავით აღმაშენებლის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ არსებული 1.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 04.01.11.629), სამეგრელოს ქუჩაზე მდებარე 1.00 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი 04.01.04.806) და სამეგრელოს მოედანზე მდებარე 1.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 04.02.15.091) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების შპს ,,თი ბი სი ფეისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, უპირობოთ, სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #11-56 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, კონსტანტინე მიქაბერიძის ქუჩა №55-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.13.439) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #11-57 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 29.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.09.707) და 30.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.09.744) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით 10 (ათი) წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #11-58 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩაზე მდებარე 292.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.04.803) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით 15 (თხუთმეტი) წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #11-59 ,საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2018 წლის 14 აგვისტოს №17/52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება 12/ 60 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი თანამდებობის პირის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ

განკარგულება #12/61 28.09.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია “ქართული ფესვების” თავმჯდომარის არჩევისა და თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ფაქტის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება 12/62 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, დავით კლდიაშვილის ქუჩა №56-ში მდებარე, №1 შენობა-ნაგებობაში პირველ სართულზე არსებული, 74.61 კვ.მ. ფართის – ბინა №1-ის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.08.139.01.001) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

განკარგულება 12/63 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №5-ის მიმდებარედ არსებული 2.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.050) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით 5 (ხუთი) წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება 12/64 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 336.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.21.040) შპს ,,ტრანსიბერიატრანზიტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, 30 (ოცდაათი) წლის ვადით, სარკინიგზო ჩიხის და სარკინიგზო გადასასავლელის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება 12/65 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 33.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.845) და 50.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.852) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით 5 (ხუთი) წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება 12/ 66 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2021 წლის 31 ოქტომბრის №20/69 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება 12/67 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების 2021-2024 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

განკარგულება #13/68 25.11.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის შენიშვნებით დაბრუნების თაობაზე

განკარგულება #13/69 25.11.2021 ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე საქართველოს მთავრობის წინაშე შუამდგომლობით მიმართვისა და საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტთან საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #13/70 25.11.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონებით მოსარგებლე ფიზიკური პირის ტატიანა პავლიუკის, შესაბამისი სარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებასთან დაკავშირებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #13/71 25.11.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება FOTON BJ1108VFPED-F2 (რეგისტრაციის ნომერი LL 437 FL, გამოშვების წელი – 2021, ტიპი – ცისტერნა) -ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის გარეშე, უსასყიდლო უვადო სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #13/72 25.11.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა №69-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.05.200) და მალთაყვაში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.11.891) მდებარე უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #13/73 25.11.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის და ლაგრანჟეს ქუჩის გადაკვეთასთან არსებული 6.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.562) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით 5 (ხუთი) წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #13/74 25.11.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი №10-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.07.081) სსიპ ,,ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის გარეშე, უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება # 1/75 03.12.2021 მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წერთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

განკარგულება # 1/76 03.12.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ალექსანდრე ტყებუჩავას არჩევის შესახებ

განკარგულება # 1/77 03.12.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევის შესახებ

განკარგულება # 1/78 03.12.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობის და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება # 1/79 03.12.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება # 1/80 03.12.2021ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეების არჩევის შესახებ

განკარგულება #2.81.21.12.2021

განკარგულება 2.82.21.12.2021

განკარგულება #2.83.21.12.2021

განკარგულება#2.84.21.12.2021

განკარგულება # 2.85.12.21.2021

განკარგულება #2.86.21.12.2021

განკარგულება #2.87.21.12.2012

დადგენილება #1/1 28.01.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ  https://bit.ly/3oTrmrf


„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილება #2-2.8.02.2021

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილება #2-3 8.02.2021 

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილება #2-4 8.02.2021 


 


 


დადგენილება #4/5 30.03.2021წ. “ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშუტკების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2015 წლის 8 ივლისის #17/23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება #4/6 30.03.2021წ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის #6/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება #4/7 30.03.2021 წ. საქართველოს ადმინისტაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ემუხლის მე-8, მე-12,, მე-16 ნაწილებით 125 და 135 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვიდეოფირზე  ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამაღთალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესისი დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #4/8 . 30.03.2021წ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021-2023 წლების საშუალოვადიანი გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება #5/9 13.04.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება #5/10 13.04.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის გაცემისთვის კონკურსის ჩატარებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება #6/11 27.04. 2021 წ. “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება #6/12 27.04.2021წ. “საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12−მე-16 ნაწილებით, 1254 და 1351 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 მარტის №4/7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება #6/13 27.04.2021წ. “საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12−მე-16 ნაწილებით, 1254 და 1351 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 მარტის №4/7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დაგენილება #7/14 28.05.2021 “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება #7/15 28.05.2021 „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის გაცემისთვის კონკურსის ჩატარებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 აპრილის №5/10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება #7/16 28.05.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის სანებართვო მოწმობის, უწყებრივი სანებართვო რეესტრის (ჟურნალის) ფორმის და სანებართვო მოწმობის შევსებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება #7/17 28.05.2021 „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 აგვისტოს №14/17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება #9/18 07.07.2021 „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 


დადგენილება #9/19 07.07.2021 ”ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


 


დადგენილება #10/20 30.07.2021 “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2015 წლის 8 ივლისის, №17/23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება #11/21 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის-გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 2 დეკემბრის №27/28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება #13/22 25.11.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზედადგენილება #13/22 25.11.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება #13/23 25.11.2021„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის №17/23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დადგენილება #1/ 24 03.12. 2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის No17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5300085?publication=0

დადგენილება №2/25 2021 წლის 21 დეკემბერი
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლინკი: https://tinyurl.com/yf4n76sd

დადგენილება #2-25.21.12.2021 მეორე ნაწილი

დადგენილება #2.25.21.12.2021 მესამე ნაწილი

დადგგენილება #.2.26.21.12. პირვ. ნაწილი

დადგენილება #2.26.21.12 მეორე ნაწილი

დადგენილება #2.27.21.12.2021

დაგენილება #2.28.21.12.2021

დადგენილება #2-29.21.12.2021

განკარგულება #1-1.31.01.2022

განკარგულება #1-2.31.01.2022

განკარგულება #1-3.31.01.2022

განკარგულება #1-4.31.01.2022

განკარგულება #1-5.31.01.2022

განკარგულება #1-6.31.01.2022

განკარგულება #1-7.31.01.2022

განკარგულება #1-8.31.01.2022

განკარგულება #1-9.31.01.2022

განკარგულება #1-10.31.01.2022

განკარგულება #1-11.31.01.2022

განკარგულება #1-12.21.01.2022

განკარგულება #1-13.31.01.2022

განკარგულება #1-14.31.01.2022

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე ამონაწერი

განკარგულება #2.15.25.02.2022

განკარგულება #2.16.25.02.2022

განკარგულება #2.17.25.02.2022

განკარგულება #2.18.25.02.2022

განკარგულება #2.19.25.02.2022

2021 წ. IV კვ. აქტი2021წლის ანგარიში შიდა აუდიტი და მონიტორინგი

განკარგულება #3-20,29,03.2022

განკარგულება #3-21.29.03.2022

განკარგულება #3-22.29.03.2022

განკარგულება #3-23.29.03.2022

განკარგულება #3-24.29.03.2022

განკარგულება #3-25.29.03.2022

ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების საქმიანობის (1)

აქტი 14-23

აქტი 1-13

განკარგულება #4.26.19.04.2022

განკარგულება #4-27.19.04.2022

განკარგულება #4.28.19.04.2022

განკარგულება #4.29.19.04.2022

განკარგულება #4-30.19.04.2022

განკარგულება #4.31.19.04.2022

განკარგულება #4.32.19.04.2022

განკარგულება #4.33.19.04.2022

განკარგულება #4.34.19.04.2022

2021 წ. აქტი

მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული

მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული რეგიონული განვითარება

განკარგულება #5-35.24.05.2022

განკარგულება #5-36.25.05.2022

განკარგულება #5-37.25.05.2022

განკარგულება #5-38.24.05.2022

განკარგულება #5-39.24.095.2022

განკარგულება #5-40.24.05.2022

განკარგულება #5-41.24.05.2022

განკარგულება #5-42.24.05.2022

განკარგულება #5-43.24.05.2022

განკარგულება #5-44.24.05.2022

განკარგულება #5-45.24.05.2022

განკარგულება #5-46 24.05.2022

აქტი 2022 წ. პირველი კვარტალი

განკარგულება #6-47.06.06.2022

განკარგულება #6-48.06.06.2022

განკარგულება #6-49.06.06.2022

განკარგულება #6-50.06.06.2022

განკარგულება #6-51.06.06.2022

განკარგულება #7-52.28.06.2022

განკარგულება #7-53.28.06.2022

განკარგულება #7-54.28.06.2022

განკარგულება #7-55.28.06.2022

განკარგულება #7-56.28.06.2022

განკარგულება #8-57.29.07.2022

განკარგულება #8-58.29.07.2022

განკარგულება #8-59.29.07.2022

განკარგულება #8-60.29.07.2022

განკარგულება #8-61.29.07.2022

განკარგულება #8-62.29.07.2022

განკარგულება #9-63.09.08.2022

განკარგულება #9-64.09.08.2022

განკარგულება #9-65.09.082022

განკარგულება #10.66.23.09.2022

1. დანართი #10.66 განკარგულების

2. დანართი #10.66 განკარგულების

3. დანართი #10.66. განკარგულების

განკარგულება #10.67.23.09.2022

დანართი #10.67 განკარგულების (აქტი)

განკარგულება #10.68.23.09.2022

განკარგულება #10.69.23.09.2022

განკარგულება #10.70.23.09.2022

განკარგულება #10-71.23.09.2022

განკარგულება #10-72.23.09.2022

მე-10 სხდომის ამონაწერი (მ. გვასალიას უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ)

1. ამონაწერი #11 ოქმიდან 31.10.2022

2.ამონაწერი #11 ოქმიდან 31.10.2022

3. ამონაწერი #11 ოქმიდან 31.10.2022

4. ამონაწერი #11 ოქმიდან 31.10.2022

განკარგულება #11.73.31.10.2022

განკარგულება #11.74.31.10.2022

განკარგულება #11.75.31.10.2022

განკარგულება #11.76.31.10.2022

განკარგულება #11.77.31.10.2022

განკარგულება #11.78.31.10.2022

განკარგულება #12-79.25.11.2022

განკარგულება #12-80.25.11.2022

განკარგულება #12-81.25.11.2022

განკარგულება #12-82.25.11.2022

ანკარგულება #12-83.25.11.2022

განკარგულება #12-84.25.11.2022

განკარგუელაბ #12-85.25.11.2022

განკარგულება #14.86.22.12.2022
განკარგულება #14.87.22.12.2022

განკარგულება #14.86.22.12.2022

განკარგულება #14.87.22.12.2022

განკარგულება #14.88.22.12.2022

განკარგულება #14.89.22.12.2022

განკარგულება #14.90.22.12.2022

განკარგულება #14.91.22.12.2022

განკარგულება #14.92.22.12.2022

დადგენილება #1-1.31.01.2022

დადგენილება #1-2.31.01.2022

დადგენილება #1-3.31.01.2022

დადგენილება #1-4.31.01.2022

დადგენილება #1-5.31.01,2022

დადგენილება #1-6.31.01.2022

დადგენილება #1-7.31.01.2022

დადგენილება #1-8.31.01.2022

დადგენილება #1-9.31.01.2022

დადგენილება #2.10.25.02.2022

დადგენილება #2.11.25.02.2022

დადგენილება #3-12.29.03.2022

დადგენილება #4.13.19.04.2022

დადგენიება #4.14.19.04.2022

დადგენილება #4.15.19.04.2021

დადგენილება #5-16.24.05.2022

დადგენილება #5-17.24.05.2022

დადგენილება #5-18.24.05.2022

დადგენილება #5-19.24.05.2022

დადგენილება #5-20.24.05.2022

დადგენილება #5-21.24.05.2022

დადგენილება #5-22.24.05.2022

დადგენილება #5-23.24.05.2022

დადგენილება #5-24.24.05.2022

დადგენილება #5-25.24.05.2022

დადგენილება #5-26.24.05.2022

დადგენილება #5-27.24.05.2022

დანართი-გეგმა

დადგენილება #6.34.06.06.2022

დადგენილება #6-28.06.06.2022

დადგენილება #6-29.06.06.2022

დადგენილება #6-30.06.06.2022

დადგენილება #6-31.06.06.2022

დადგენილება #6-32.06.06.2022

დადგენილება #6-33.06.06.2022

დადგენილება #6-35.06.06.2022

ორგ.აქტი

დადგენილება #7-36.28.06.2022

დადგენილება #7-37.28.06.2022

დადგენილება #7-38.28.06.2022

დადგენილება #7-39.28.06.2022

დადგენილება #9-40.09.08.2022

დადგენილება #10.41.23.09.2022

დადგენილება #10-42.23.09.2022

დადგენილება #10-43,23,09.2022

დადგენილება #11.44 31.10.2022

დადგენილება #12.45.25.11.2022

დადგენილება #12-46.25.11.2022

დადგენილება #12.47.25.11.2022

დადგენილება #13-48 06.12.2022

დადგენილება #14-49.22.12.2022 

დანართი #1 

დანართი #2

დანართი #3

დადგენილება #14-50,22.12.2022

დადგენილება #14.51.22.12.2022

დადგენილება #14-52.22.12.2022

დადგენილება #14.53.22.12.2022

 

 

 

განკარგულება #1.1.30.01.2023

განკარგულება #1.2..30.01.2023

განკარგულება #1.3.30.01.2023

განკარგულება #1.4.30.01.2023

განკარგულება #1.5.30.01.2023

განკარგულება #1.6.30.01.2023

განკარგულება #3.7.22.02.2023

განკარგულება #3.8.22.02.2023

განკარგულება  # 4-9.02.03.2023

განკარგულება # 4-10.02.03.2023

განკარგულება #5-11.  29.03.2023

განკარგულება #5-12.  29.03.2023

განკარგულება #5-13.  29.03.2023

განკარგულება #5-14.  29.03.2023

განკარგულება # 5-15   29.03.2023

განკარგულება N6-16. 12.04.2023

განკარგულება N6-17.  12.04.2023

განკარგულება N6-18.  12.04.2023

განკარგულება N6-19.   12.04.2023

განკარგულება N6-20.   12.04.2023

განკარგულება #7.21. 29.05.2023

განკარგულება #7.22. 29.05.2023

განკარგულება #7.23. 29.05.2023

განკარგულება #8-24. 28.06.2023

განკარგულება #8-24. – დანართი #1

განკარგულება #8-24 –  დანართი #2 

განკარგულება #8-24. – დანართი # 3

განკარგულება #8-25. 28.06.2023

განკარგულება #8-26. 28.06.2023

განკარგულება #8-27. 28.06.2023

განკარგულება #8-28. 28.06.2023

განკარგულება #8-29. 28.06.2023

განკარგულება #8-30. 28.06.2023

განკარგულება #8-31.  28.06.2023

განკარგულება #8-32. 28.06.2023

განკარგულება #8-33. 28.06.2023

განკარგულება #8-34. 28.06.2023

განკარგულება #9-35. 18.07.2023

განკარგულება #10-36. 30.08.2023

განკარგულება #10-37.  30.08.2023

განკარგულება #10-38.  30.08.2023

განკარგულება #10-39.  30.08.2023

განკარგულება #10-40.  30.08.2023

განკარგულება #10-41.  30.08.2023

განკარგულება #10-42.   30.08.2023

განკარგულება #10-43.    30.08.2023

განკარგულება #10-44.    30.08.2023

განკარგულება #10-45.    30.08.2023

განკარგულება #10-46.    30.08.2023

განკარგულება  #11.47.   20.09.2023

დანართი #1 დანართი #2 დანართი #3

განკარგულება #11.48     20.09.2023

დანართი #1   დანართი # 2

განკარგულება#11.49.20.09.2023

განკარგულება #11.50.20.09.2023

განკარგულება #11.51.20.09.2023

განკარგულება #12.52.24.10.2023

განკარგულება #12. 53.24.10.2023

განკარგულება #12. 54.24.10.2023

განკარგულება #12. 55.24.10.2023

განკარგულება #12.56. 24.10.2023

განკარგულება #14.62. 18.12.2023 

განკარგულება #14.63  18.12.2023 

განკარგულება #14.64  18.12.2023 

განკარგულება #14.65  18.12.2023 

განკარგულება #14.66  18.12.2023 

განკარგულება #14.67  18.12.2023 

განკარგულება #14.68  18.12.2023 

განკარგულება #14.69   18.12.2023 

განკარგულება #14.70   18.12.2023 

განკარგულება  #14.71    18.12.2023 

დადგენილება #1.1.30.01.2023

დადგენილება #1.2.30.01.2023

დადგენილება #1.3.30.01.2023

დადგენილება #1.4.30.01.2023

დადგენილება #2.5. 02.02.2023

დადგენილება #3-6 22.02.2023

დადგენილება #3.7.22.02.2023

დადგენილება #3.8 22.02.2023

დადგენილება #5-9 29.03.2023

დადგენილება #5-10 29.03.2023

დადგენილება #5-11. 29.03.2023

დადგენილება # 5-12 29.03.2023

დადგენილება # 6-13 12.04.2023

დადგენილება #7.14  29.05.2023

დადგენილება #7.15   29.05.2023

 დადგენილება #8-16. 28.06.2023

დადგენილება #8-17. 28.06.2023

დადგენილება #8-18. 28.06.2023

დადგენილება # 8-19. 28.06.2023

დადგენილება#  8-20. 28.06.2023

დადგენილება #  9-21.  18.07.2023

დადგენილება #10-22.  30.08.2023

დადგენილება #10-23.  30.08.2023

დანართი #1

დანართი #2

დანართი #3

დანართი# 4

დადგენილება #10-24.  30.08.2023

დაბართი# 1

დანართი # 2

დანართი # 3

დანართი # 511.28.20.09.2023

დანართი # 6

დადგენილება #11.25  20.09.2023

დადგენილება #11.26  20.09.2023

დადგენილება #11.27  20.09.2023

დადგენილება #11.28  20.09.2023

დადგენილება #11.29  20.09.2023

დადგენილება #12.30. 24.10.2023

დადგენილება#12.31.  24.10.2023

დადგენილება #14-37 18.12.2023

დადგენილება #14-38 18.12.2023

დადგენილება #14-39  18.12.2023

დადგენილება #14-40  18.12.2023

დადგენილება #14-41  18.12.2023

დადგენილება #14-42  18.12.2023

დადგენილება #14-43  18.12.2023

განკარგულება N 1-1. 30.01.2024 

განკარგულება N 1-2. 30.01.2024 

განკარგულება N 1-3. 30.01.2024 

განკარგულება N 1-4.  30.01.2024 

განკარგულება #2-5.29.02.2024  ალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მიერ 2023 წელს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების თაობაზე.

განკარგულება #2-6.29.02.2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩა №226-ში მდებარე 18249.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.711) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისათვის“ უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ.

განკარგულება #2-7.29.02.2024 გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალი საქართველო,  ევროკავშირის პროექტი EU4CULTURE ფარგლებში   შემუშავებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების სტრატეგიის (2022-2027) მიხედვით გათვალისწინებული, შერჩეული აქტივობების განხორციელებისთვის გამოყოფილი გრანტის  ხელშეკრულების გაფორმებაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

განკარგულება #4-12.25.04.2024

განკარგულება #4.13.25.04.2024

გაკარგულება #4-14.25.0.4.2024

გაბკარგულება #4-15.25.04.2024

განკარგულება #4-16.25.04.2024

განკარგულება #4-17.25.04.2024

განკარგულება #4-18.25.04.2024

განკარგულება #4-19.25.04.2024

1.1 ორთოფოტო

სიტუაციური გეგმა

2023 წ. აქტი

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

 

დადგენილება N 1.1. 30.01.2024 

დადგენილება N 1-2. 30.01.2024

დადგენილება N 1-3. 30.01.2024 

დადგენილება #2-5. 29.02.2024 ქალაქ     ფოთის      მუნიციპალიტეტის     ტერიტორიაზე,   მამუკა კაცაძის  ქუჩა    №39-ში არსებულ  მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდი 04.01.13.306 ) განაშენიანების  დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე.

დანართი

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1922

ქალაქ ფოთის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #1752

ქალაქ ფოთის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #1554

განკარგულება 16-63.29.09.2020

2023 წლის ბრძანებები

2022 წლის ბრძანებები

ბრძანება #ბ43.43220252  25/01/2022ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 იანვრის სხდომისა და სხდომასთან დაკავშირებული საკრებულოს ბიუროს, კომისიების სხდომების დისტანციურად ჩატარების შესახებ


 

ბრძანება # 4343220103  10.01.2022

ბრძანება # 4343220104 10.01.2022

ბრძანება # 4343220104 10.01.2022
დანართი

ბრძანება # 4343220183  18.01.2022

ბრძანება #  4343220311  31.01.2022

ბრძანება # 4343220322 01.02.2022 

ბრძანება # 4343220322 01.02.2022
დანართი

 ბრძანება # 4343220341 03.02.2022

 ბრძანება # 4343220341 03.02.2022
დანართი

ბრძანება #4343220381  07.02.2022
დანართი

ბრძანება #4343220461   15.02.2022

ბრძანება # 4343220561   25.02.2022

ბრძანება # 4343220561   25.02.2022
დანართი

ბრძანება #4343220802 21.03.2022

ბრძანება #4343220942 04.04.2022

ბრძანება #4343221022 12.04.2022

ბრძანება #4343221171 27.04.2022

ბრძანება #4343221311 11.05.2022

ბრძანება  # 4343221501 30.05.2022

ბრძანება # 4343221512   31.05.2022

ბრძანება #4343221581 07.06.2022

ბრძანება #4343221722 21.06.2022

ბრძანება #4343221791 28.06.2022

ბრძანება  #4343221803 29.06.2022

ბრძანება #4343222062 25.07.2022

ბრძანება #4343222091 28.07.2022

ბრძანება #43432221015  29.07.2022

ბრძანება #4343222141 02.08.2022

ბრძანება #4343222291 17.08.2022

ბრძანება #4343222412 29.08.2022

ბრძანება #4343222621 19.09.2022

ბრძანება #4343222624 19.09.2022

ბრძანება #4322362001 28.12.2022

ბრძანება#4343222902 17.10.2022

ბრძანება #პ-13792430 19.10.2022

ბრძანება #4322336001 02.12.2022

ბრძანება #4322338001 04.12.2022

2021 წლის ბრძანებები

ბრძანება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის იანვრის თვის სამუშაო რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის თებერვლის თვის სამუშაო რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 29 იანვრის Noბ43.43210291 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბრძანება


ბრძანება # 4343210331  02.02.2021

ბრძანება # 4343210331  02.02.2021 დანართი

ბრძანება მე-2 რიგგარეშე სხდომისჩატარების შესახებ 04.02. 2021 წ.


ბრძანება მარტის თვის რეგლამენტის დამტკიცების შეახებ 25.02.2021წ.


ბრძანება აპრილის თვის რეგლამენტის შესახებ 31.03.2021


ბრძანება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მე-5 რიგგარეშე მოწვევის სხდომის ჩატარების შესახებ


ბრძანება 28.04.2021 რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება 4343211481 რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება #ბ.4343211812 სამუშაო რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება #4343212142 02.08.2021


ბრძანება# 4343212453 02.09.2021


ბრძანება #4343212672 24.09.2021


ბრძანება #4343212723 29.09.2021წ.


ბრძანება #4343212941 21.10.2021წ.


ბრძანება #4343212951 22.10.2021წ.


ბრძანება # ახალი კორონავირუსის (COVID19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გასატარებელი დამატებითი ღონისძიებების შესახებ


,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ნოემბრის თვის სამუშაო რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 29 ოქტომბრის №:ბ43.432130214 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ნოემბრის თვის სამუშაო რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის დეკემბრის თვის სამუშაო რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება #4343213471 13.12.2021

ბრძანება # 4343213631 29.12.2021

2020 წლის ბრძანებები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით თანამდებობორივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ ბრძანება დანართი


, , ახალიკორონა ვირუსის ( C O V I D – 1 9 ) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2 0 2 0 წლის  12 მარტის № 5 2 9 განკარგულების გათვალისწინებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს აპარატის საქმიანობის დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის თაობაზე

ბრძანება N231 29.11.2019წ.საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის

ბრძანება N263 27.12.2019წ. 2020წლის სატელეფონო და საწვავის ყოველთვიური ნორმის შესახებ

ბრძანება 110 14.07.2020 სხდომის ჩატარების შესახებ

ბრძანება #113 16.07.2020 გენდერული საბჭოს წევრების ცვლილებების შესახებ

ბრძანება#114 17.07.2020 2019 წლის ბრძაბეში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #118 30.07.2020

ბრძანება #144

ბრძანება #149 01.09.2020

2019 წლის ბრძანებები

2019 წ 01 მაისის ბრძანება N 69

2019 წ 20 დეკემბრის ბრძანება N 257

2019 წ 20 სექტემბრის ბრძანება N 182

2019 წ 22 აპრილის ბრძანება N 67

2019 წ 25 დეკემბრის ბრძანება N 261

2019 წ 27 სექტემბრის ბრძანება N 187

2019 წ 28 თებერვლის ბრძანება N 36

2019 წ 28 ივნისის ბრძანება N 106

2019 წ 29 აგვისტოს ბრძანება N 156

2019 წ 29 მაისის ბრძანება N 91

2019 წ 29 მარტის ბრძანება N 53

2019 წ 29 ნოემბრის ბრძანება N 230

2019 წ 30 დეკემბრის ბრძანება N 266

2019 წ 30 ივლისის ბრძანება N 133

2019 წ 31 ოქტომბრის ბრძანება N 206

2019 წ აპრილის თვის რეგლამენტი

2019 წ თებერვლის თვის რეგლამენტი

2019 წ იანვრის თვის რეგლამენტი

2019 წ ივლისის თვის რეგლამენტი

2019 წ მაისის თვის რეგლამენტი

2019 წ მარტის თვის რეგლამენტი

2019 წ. აგვისტოს თვის რეგამენტი

2019 წ. ივნისის რეგლამენტი

2019 წ. ნოემბრის თვის რეგამენტი

2019 წ. ოქტომბრის თვის რეგამენტი

2019 წ. სექტემბრის თვის რეგამენტი

2019 წლის 31 იანვრის ბრძანება N 25

2019წ. დეკემბრის თვის რეგლამენტი

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
istanbul escort
ekrem abi telegram
Translate »
Skip to content